Stöd vid händelser

Många kommuner har grupper för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. De kan kallas in av exempelvis en räddningsledare i kommunen.
Uppdaterades
POSOM-grupper kan aktiveras efter en svår händelse för att stödja drabbade. Foto: MSB/Johan Eklund

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

POSOM-grupperna fungerar lite olika beroende på kommun men består ofta av representanter från:

  • socialtjänsten
  • sjukvården
  • polisen
  • skolan
  • frivilligorganisationer
  • kyrkan

POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk och psykiatrisk katastrofledning) inom regionen.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).