Gräs- och skogsbrand

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. När det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Det kan vara straffbart att orsaka en brand.
Uppdaterades
Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken.

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Under sommarens torra perioder kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Förbudet utfärdas av kommun eller länsstyrelse och informationen ska då finnas på deras webbplatser. Är du osäker på om det råder eldningsförbud ska du kontakta kommunens räddningstjänst. Du har ett eget ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

Det finns två olika nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. 

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud får du vanligtvis inte elda i eller i närheten av skog och mark där det finns en risk att elden sprider sig i terrängen. Däremot är det tillåtet att grilla på egen tomt (i grill eller liknande) eller på fasta grillplatser.  

Skärpt eldningsförbud

Om det råder skärpt eldningsförbud är det även förbjudet att grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Ta alltid reda på vad som gäller för platsen du befinner dig på!

Håll koll på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk. Det betyder att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute

Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker som du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Avgränsa eldplatsen med stenar eller jord, så att den hålls liten. 
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring. 

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om elden sprider sig när du eldar i naturen ska du först larma 112. Försök därefter stoppa elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Skogsbränder

Skogsbränder kan uppstå på grund av till exempel eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka kan en liten antändning snabbt utvecklas till en omfattande brand.

Gräsbränder

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs.

Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Nya regler om att elda trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 finns nya bestämmelser som innebär att du inte får elda trädgårdsavfall på tomten. Trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinning. Kommunen kan göra undantag från detta, så kontrollera med kommunen vad som gäller.