Sverige i Nato

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i försvarsorganisationen Nato. Här finns myndigheternas information om vad Natomedlemskapet innebär.
Publicerades

Därför har Sverige gått med i Nato

Att gå med i Nato är det bästa sättet att skydda Sveriges säkerhet anser Sveriges regering. Bakgrunden till Sveriges ansökan är det försämrade säkerhetsläget efter Rysslands invasion av Ukraina.

Som medlem i Nato omfattas Sverige av de försvarsgarantier och skyldigheter som Nato bygger på. Sverige har också en röst när beslut ska fattas. Det Nordatlantiska fördragets artikel 5 innebär att om Sverige skulle bli utsatt för ett väpnat angrepp är de andra medlemsländerna skyldiga att hjälpa till.

Detta innebär ett svenskt Natomedlemskap för dig

Att Sverige gått med i Nato ställer inga krav på dig som person, utöver den totalförsvarsplikt som gäller sedan tidigare i Sverige. Något som kan märkas är att Sverige kommer delta i Natos övningar.

Om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan det märkas på din arbetsplats att Sverige nu ökar takten med att bygga upp det civila försvaret. För dig som arbetar i Försvarsmakten kan Natomedlemskapet innebära tjänstgöring utomlands.

Läs mer om totalförsvarsplikten

Försvarsmaktens frågor och svar om Nato

Kommer svenska soldater delta i försvarsinsatser utanför Sveriges gränser?

Nato bygger på ömsesidiga försvarsgarantier. Det innebär att svensk personal kan komma att delta i försvarsinsatser utanför Sveriges gränser, på samma sätt som andra länders personal kan behöva delta i insatser för att försvara Sverige.

Om Sverige hamnar i krig eller krigsfara kan svenska medborgare som har genomgått grundutbildning med värnplikt och är krigsplacerade kallas in till tjänstgöring med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Det gäller oavsett om Sverige är medlem i Nato eller inte.
I vilken utsträckning värnpliktiga är skyldiga att tjänstgöra, även utanför Sveriges gränser, är en fråga som analyseras närmare med anledning av Sveriges medlemskap i Nato.

Regeringen: Sveriges roll i Nato

Vilka krav ställer Natomedlemskapet på Sverige?

Ett medlemskap innebär att Sverige förväntas bidra med personal till Natos politiska och militära organisation. Det handlar om omkring ett par hundra tjänster. Vid ett väpnat angrepp på en annan medlemsstat är Sverige skyldigt att hjälpa till och försvara det landet.

Varje medlemsland beslutar självt om vad det ska bidra med om en annan medlem angrips.
Sverige bidrar både militärt och civilt till Nato. Militärt bidrar Sverige bland annat genom gemensamma övningar, det gemensamma luft- och robotförsvaret och genom att delta i Natos avskräcknings- och försvarsplanering. När det gäller civilt försvar bidrar Sverige genom att planera för så kallat värdlandsstöd. Det innebär att ta emot militära förband från andra länder som behöver placeras i eller transportera sig genom landet. Sverige bidrar också med kunskap inom till exempel psykologiskt försvar och befolkningsskydd.

Mer om hur Sverige ska bidra till Nato bestäms i samband med att vi blivit medlemmar, genom politiska beslut. Exempel på hur andra bidrar: USA har militärbaser i bland annat Tyskland, Norge bidrar med förråd för förvaring av amerikansk materiel. Vissa länder bidrar med luftförsvar av Baltikum.

MSB: Värt att veta om Nato

Vad kostar Natomedlemskapet?

Som Natomedlem ska Sverige avsätta två procent av BNP (bruttonationalprodukten) till försvaret. Minst en femtedel av försvarsbudgeten ska gå till materielinvesteringar.

Medlemmarna betalar också en årlig avgift som går till Natos civila och militära budget. För Sveriges del ligger den på cirka 50 miljoner euro.

Försvarsmakten: Sverige i Nato

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI): Så fungerar Nato

Kommer det finnas kärnvapen på svenskt territorium?

Det är upp till Natos medlemsländer att själva besluta om man tillåter utplacering eller lagring av kärnvapen på sitt territorium. Sveriges regering ser inga skäl att ha kärnvapen i Sverige i fredstid.

MSB: Värt att veta om Nato