Totalförsvarsplikt

Alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige ingår i Sveriges totalförsvar och måste vara med och förbereda Sverige för krig, om det behövs. Det kallas för att vara totalförsvarspliktig. Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikt.
Uppdaterades

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt inom det militära försvaret.
  • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten eller Försvarsmakten.
  • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Värnplikt

Du som är värnpliktig försvarar Sverige militärt. För att tjänstgöra som värnpliktig krävs att du har genomfört en militär grundutbildning och är krigsplacerad som värnpliktig. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och ska följa instruktionen i din krigsplaceringsorder om regeringen beslutar om höjd beredskap och mobilisering. Du kan även bli kallad till repetitionsutbildning för att underhålla och förnya dina kunskaper.

Du kan även kallas in till beredskapstjänstgöring eller, om beredskapen höjs, till krigstjänstgöring. Det är regeringen som bestämmer om det behövs. 

Krigsplaceringen som värnpliktig gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år.

Mönstring

Året du fyller 18 år ska du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det är Plikt- och prövningsverket som skickar ut inloggningsuppgifterna till frågeformuläret och bedömer om du ska kallas till mönstring eller inte. Om du kallas – och din mönstring blir godkänd – kan du göra en grundutbildning med värnplikt. Om du inte blir kallad till mönstring, men är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan du göra en egen ansökan hos Plikt- och prövningsverket. Det kan du göra efter att du har fyllt 18 år och fått reda på om du ska mönstra eller inte.

Om du ska mönstra och med säkerhet vet att du inte kan använda vapen mot någon annan kan du ansöka om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket. Om du ansöker om att vara vapenfri kan du ändå bli inkallad till grundutbildning med civilplikt eller vara pliktad att stötta samhället.

Om du skrivits in till utbildningsreserven och inte har kallats in till grundutbildningen före du fyllt 24 år behöver du bara göra grundutbildningen om det finns särskilda skäl för det. Regeringen kan förlänga din inskrivning i utbildningsreserven om det behövs, då som längst till det kalenderår du fyller 30 år. 

Civilplikt

Civilplikt handlar om att se till att viktiga delar av samhället fungerar. Plikten omfattas, precis som värnplikt, av grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Idag genomförs ingen grundutbildning med civilplikt, men regeringen kan återinföra den om behovet finns. Om civilplikten skulle aktiveras bestämmer regeringen i vilka verksamheter som civilplikt ska genomföras. Det kan till exempel innebära att man tjänstgör som sjuksköterska, inom förskolan eller som brandman.

Om civilplikten skulle aktiveras ska du som har fullgjort grundutbildning med civilplikt krigsplaceras. Du skulle också kunna skrivas in direkt som civilpliktig utifrån vilken kompetens man har. 

Delar av civilplikten aktiveras 

Regeringen har fattat beslut om att aktivera civilplikten för den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Beslutet innebär att personer som redan har relevant utbildning inom områdena kommer kunna omfattas av civilplikt från och med den 19 januari 2024. 

Läs mer om detta på regeringen webbplats

Allmän tjänsteplikt

Om du inte är värnpliktig eller civilpliktig omfattas du av den allmänna tjänsteplikten. Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att du kvarstår i anställning eller fullföljer uppdrag, tjänstgör enligt frivilligavtal eller utför arbete som anvisats av till exempel Arbetsförmedlingen. Då får du hjälpa till med sådant som behövs i samhälletDet kan exempelvis handla om att transportera vatten till de som är utan, ta hand om barn eller laga mat. Dessa uppgifter ska helst vara liknande de som du normalt arbetar med. Allmän tjänsteplikt gäller endast vid höjd beredskap.

Vad innebär det att vara krigsplacerad?

Vid höjd beredskap ska organisationer fortsätta sin verksamhet så långt som möjligt. Du som är anställd kan bli krigsplacerad, vilket innebär en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra börjar när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Varje organisation har ett ansvar att informera sina anställda om att de är krigsplacerade. Det ska framgå i till exempel anställningsavtalet. 

Kan man bli straffad om man inte fullföljer sin totalförsvarsplikt?

Ja. Du som omfattas av totalförsvarsplikten är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig. Om du vägrar att utföra totalförsvarsplikt kan du dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap kan du få upp till fyra års fängelse om du vägrar att utföra totalförsvarsplikt.

Vad händer med barnen om föräldrar måste tjänstgöra inom totalförsvaret?

Varje kommun har ett ansvar för att klara sin verksamhet även under höjd beredskap, i det här fallet erbjuda barnomsorg. Om regeringen har beslutat om höjd beredskap, och du behöver tjänstgöra i någon form inom totalförsvaret, ska det alltså även då vara möjligt att få barnomsorg från kommunen.

Är man totalförsvarspliktig om man är sjuk och inte kan arbeta?

Du är skyldig att tjänstgöra enligt lagen om (1994:1809) totalförsvarsplikt i den omfattning som kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter.

Måste jag bära vapen?

Bara du som har gjort en grundutbildning med värnplikt eller annan militär utbildning kan bli aktuell för militär tjänstgöring. 

Läs mer