Samhällets ansvar

Alla allvarliga it-incidenter måste rapporteras. Här kan du läsa mer om vilka myndigheter som ansvarar för vad och vad de gör för att värna informationssäkerheten.
Uppdaterades
IT-lösningar är ofta komplext uppbyggda.

It-system och it-tjänster är ofta komplext uppbyggda. För att det ska kunna skapas en bättre bild kring it-incidenter och deras konsekvenser är statliga myndigheter skyldiga att rapportera alla allvarliga incidenter som sker till Cert-SE hos MSB.

Incidenter i system som hanterar sekretessbelagd information och rör Sveriges säkerhet ska rapporteras till Säkerhetspolisen.

Den som tillhandahåller teletjänster eller nätförbindelser måste enligt lag hålla en rimlig nivå på teknisk säkerhet i verksamheten. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll.

Källor: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Cert-SE.