Sveriges klimatmål

2017 beslutade Sveriges riksdag om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.
Publicerades

Klimatmålen

Långsiktigt mål

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dit har man bestämt att utsläppen* av växthusgaser från Sverige måste vara minst 85 procent lägre 2045 än utsläppen var 1990. De återstående 15 procenten kan vi uppnå genom andra åtgärder, till exempel genom att: 

  • Förstärka upptaget av koldioxid i skog och mark, exempelvis genom att plantera träd på nedlagd jordbruksmark eller återställa gamla torvmarker som dikats ut.
  • Fånga upp och lagra koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränslen.
  • Bidra till minskade utsläpp i andra länder.

Efter 2045 ska utsläppen vara negativa – det vill säga vi binder eller fångar upp mer växthusgaser från atmosfären än vad vi släpper ut.

*I det långsiktiga målet för minskat utsläpp av växthusgaser ingår inte utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning eller skogsbruk. 

Etappmål

  • Senast 2030  utsläppen bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Senast 2040  utsläppen bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläpp av växthusgaser som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är inte inkluderade i etappmålen.

Etappmål för inrikes transporter

Sverige har ett särskilt etappmål för inrikes transporter (inrikesflyget är inte inräknat). Dessa ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

Klimatlagen

Klimatlagen trädde i kraft 1 januari 2018. Kortfattat innebär den följande:

  • Regeringens politik ska utgå från klimatmålen.
  • Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen.
  • Vart fjärde år ska regeringen ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Den ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås med den förda politiken och vad som behöver göras om målen inte ser ut att kunna nås.

Länk till klimatlagen på Riksdagens hemsida

Det klimatpolitiska rådet

Det klimatpolitiska rådet har som uppgift att ge en oberoende utvärdering av hur regeringens politik stämmer överens med klimatmålen. Rådet består av experter inom miljö, miljöpolitik, ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Varje år ska rådet lämna in en rapport om hur klimatarbetet går med en bedömning om klimatmålen kommer att kunna nås med regeringens politik.

Klimatpolitiska rådet har en egen webbplats

Läs mer

Läs mer om Sveriges klimatmål och klimatarbete på Naturvårdsverkets webbplats

Källa till denna sida: Naturvårdsverket