Samhällets ansvar vid strömavbrott

Långvariga strömavbrott och andra elstörningar kan få allvarliga konsekvenser eftersom samhället till stor del är beroende av el. Allt från trafikljus till uttagsautomater kan påverkas. Här kan du läsa mer om vilket ansvar myndigheter och andra aktörer har vid ett elavbrott.
Uppdaterades

Som alltid har du som individ ett ansvar att förbereda dig inför eventuella kriser och vara beredd att klara dig själv under början av en händelse som drabbar elförsörjningen.

Lokalt

Kommunerna

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor, jobbar eller turistar i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver vid ett elavbrott. Det kan bland annat handla om att ordna reservkraft och vatten för äldreomsorg, skola och förskola. Om elavbrottet orsakar avbrott i dricksvattenförsörjningen erbjuds vatten via tappställen. Många kommuner har också reservkraft för kommunhus och informationsverksamhet. Om det uppstår ett omfattande elavbrott vid sträng kyla har kommunerna möjlighet att öppna värmestugor.

Regionalt och lokalt

Elnätsföretagen

Elnätsföretagen äger de regionala och lokala elnäten. De ansvarar för att elenergin kommer fram till elanvändaren. Spänningen är 40 kV – 130 kV på regionnäten och 40 kV och lägre på lokalnäten. Regionnäten transporterar elen från stamnätet till lokalnät. I vissa fall även till elanvändare med mycket hög förbrukning, exempelvis större industrier. Lokalnäten distribuerar elen vidare till övriga elanvändare som hushåll, kontor, industrier med flera.

Vid elavbrott görs om möjligt omkopplingar förbi skadade anläggningar. När delar av landets elsystem skadas har ägaren av anläggningen ansvaret att återställa elförsörjningen, exempelvis reparera en nedriven ledning. De flesta elnätsföretag informerar om avbrottet på sina webbplatser. Elnätsföretagen har skyldighet att garantera att elen ska vara tillbaka inom 24 timmar efter ett strömavbrott.

Regionalt

Länsstyrelserna

Länsstyrelsens ansvar handlar om generell krishantering för att stödja ledning, kommunikation och resursfördelning. Länsstyrelsens allra viktigaste uppgift är att inför en kris stödja arbetet med att nå ett robust samhälle. Vid större elavbrott där flera kommuner och hela län drabbas och statliga resurser som militär, bandvagnar och elverk används ansvarar länsstyrelsen för att samordna insatserna. Det kan röra sig om kontakter med ansvariga myndigheter eller privata aktörer.

Regionerna

Regionerna ansvarar för att det finns reservkraft på sjukhus och andra vårdinrättningar där det måste finnas el även vid ett avbrott. Detta för att viktig medicinsk utrustning ska fungera. Reservkraften består ofta av dieselaggregat.

Nationellt

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät ägs av staten och förvaltar det svenska stamnätet som består av ledningar med hög spänning (220 och 400 kV). Svenska kraftnät transporterar el på stamnätet från de stora kraftverken till de regionala elnäten. I Svenska kraftnäts kontrollrum övervakas stamnätet så att det alltid råder balans mellan förbrukning och produktion i Sverige. På Svenska kraftnäts webbplats kan du läsa mer om driften av stamnätet och kraftbalansen.

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet i Sverige och ansvarar för att elförsörjningen ska klara kritiska situationer och svåra störningar. Myndigheten ansvarar för åtgärder som krävs vid en effektbrist.

Om det skulle uppstå skador på elnätet kan Svenska kraftnät hjälpa till med personal, material och kommunikationsutrustning. Även Försvarsmaktens resurser för snabba transporter kan utnyttjas vid allvarliga störningar i elförsörjningen. Hjälpbehovet samordnas då av Svenska kraftnät.

Energimyndigheten

Energimyndigheten jobbar med att förebygga sårbarheter, motstå hot och risker, hantera kriser och lindra effekter av inträffade störningar. Myndigheten jobbar för att det ska finnas alternativ energi om det skulle uppstå elbrist i landet. Vid en elenergibrist ansvarar myndigheten för exempelvis ransonering av el. Energimyndigheten har tagit fram råd och tips för att förebygga och lindra effekterna av el- och värmeavbrott. De vänder sig till privatpersoner, fastighetsägare, vårdpersonal, inköpare av reservelverk med flera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vid omfattande elavbrott kan staten, genom MSB, bistå kommunerna med förstärkningsresurser. I myndighetens förråd finns till exempel elverk som kan lånas ut till områden som drabbats av avbrott i elförsörjningen. MSB kan även bistå med experthjälp. MSB:s uppgift är också att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris, exempelvis när ett större elavbrott inträffar.