تروریسم

Publicerades

سطح هشدار تروریستی به سطحی باال افزایش یافته است. این میزان برابر سطح چهار در یک مقیاس پنج درجهای میباشد. دلیل این امر وخامت یافتن اوضاع در زمینه انجام اقدامات تروریستی برعلیه سوئد میباشد. پلیس امنیتی سوئد ارزیابی میکند که این تهدیدات برای مدتی طوالنی باقی خواهند ماند.

برمبنای قوانین سوئد یک جرم تروریستی اقدامی است که میتواند یک دولت یا یک سازمان بیندولتی را بطور جدی آسیب بزند، و هدف آن این است که:

• ایجاد وحشتی جدی نزد ساکنان کشور یا یک گروه از ساکنان کشور

• مجبور کردن سازمانهای دولتی یا سازمانهای بیندولتی به انجام یا خودداری از انجام کاری

• بیثبات سازی جدی و یا تخریب ساختارهای بنیانی سیاسی، قوانین اساسی، ساختارهای اقتصآدی یا اجتماعی.

تشخیص سطح هشدار تروریستی

مرکز ملی ارزیابی سطح هشدار تروریستی) NCT( بطور دائم در حال ارزیابی سطح هشدار تروریستی در سوئد وبرعلیه منافع سوئد در خارج از کشور میباشد .NCT یک گروه کاری دائمی با کارکنانی از سازمان شنود رادیوئیوزارت دفاع) FRA)، سازمان اطلاعات و امنیت ارتش) Must( و همچنین پلیس امنیت سوئد ) Säpo)، م یباشد. این ارزیابی برمبنای اطلاعات از سوی این نهاد دولتی بنا میگردد .

سطح هشدار تروریستی برمبنای ارزیابیهای راهبردی از مقاصد عوامل و توانایی آنها در ارتکاب اقدامات خرابکارانه برعلیه سوئد میباشد . سطح هشدار تروریستی در سوئد یک معیار تهدید برای سراسر سوئد در طول زمان میباشد.

در ١٧ اوت ٢٠٢٣ سطح هشدار تهدیدات تروریستی در یک مقیاس پنج درجهای از سطح تهدیدات افزایش یافته) ٣( به سطح بالا) ٤( تغییر یافت . این افزایش بستگی به یک اتفاق معین ندارد بلکه این تهدیدات را میتوان در یک نظرگاهراهبردی و درازمدت مشاهده نمود . این افزایش پیامی برای تمامی عوامل اجتماعی در مورد اهمیت ادامه تلاش در جهت کاهش خطر وقوع اقدامات تروریستی، میباشد .

مقیاس سطح هشدار تروریستی  

هیچ تهدیدی شناسایی نشده است (1)

تهدید محدود) (2) 

سطح تهدیدات افزایش یافته است (3)

سطح تهدید بالا (4)

سطح تهدید بسیار بالا (5)

تهدیدات از اینجا میآید

به اعتقاد مرکز ملی ارزیابی سطح هشدار ترور NCT، بطور یقین بالاترین تهدید اقدامات خرابکارانه در حال حاضراز سوی افرادی میآید که انگیزههایی نشئت گرفته از یک ایدئولوژی افراط گرایانه خشوانتگرا و یا یک ایدئولوژی اسلامی خشونتگرا دارند.  

بیشتر اقدامات خرابکارانه در جهان غرب در دوران اخیر از سوی افرادی انجام شده است که اغلب تحت تاثیر پلتفرمهای اینترنتی قرار گرفته و پس از آن یک اقدام خرابکارانه انجام داد هاند. 

در صورت وقوع سوء قصد تروریستی 

سوء قصد تروریستی می تواند علیه فرد یا گروه یا علیه عموم یا کارکردهای اجتماعی مهم مانند تامین برق یا سیستم ترابری باشد. اگرچه سوء قصد تروریستی ممکن است به اشکال و در مکان های مختلف انجام گیرد، توصیه هایی وجود دارد که می تواند شامل اکثر موقعیت ها و اوضاع باشد:

  • خودتان را به جای امن برسانید و از حضور در تجمعات خودداری کنید.
  • بوسیله 112 به پلیس گزارش کنید و در صورت مشاهده چیزی مهم به پلیس اطالع دهید.
  • به کسانی که در معرض خطر هستند هشدار دهید و در صورت نیاز به آنها کمک کنید.
  • تلفن موبایل را در وضعیت بی صدا قرار دهید و به کسی که ممکن است در منطقه خطر باشد تلفن نکنید. صدای زنگ تلفن مویایل ممکن است مخفیگاه کسی را که پنهان شده لو دهد.
  • در صورتی که مجبور نباشید تلفن نکنید. در صورت اشباع شبکه موبایل )تعداد بیش از حد تماس ها( ممکن است مکالماتی که اهمیتی حیاتی دارند انجام نگیرد.
  • از توصیه های پلیس، خدمات امداد و نجات و ادارات اطاعت کنید.
  • اطالعات تایید نشده را در شبکه اینترنت یا جای دیگر به اشتراک نگذارید.

اگر بحران روی دهد