Samhällets beredskap vid transportstörningar

Transporter är viktiga i samhället och involverar många aktörer. Här kan du läsa mer om myndigheters och andra aktörers ansvar vid transport- och trafikstörningar.
Uppdaterades
Bangård i storstad.

Lokalt

Kommunerna

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor, jobbar eller besöker kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Det är den kommunala räddningstjänsten som i första hand ansvarar för räddningsarbetet vid olyckor på väg och järnväg. Den kommunala räddningstjänsten har också ansvar för räddningstjänst till sjöss när det gäller hamnar, kanaler och strandlinjer.    

Regionalt

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska se till att samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer inom länet fungerar före, under och efter en kris. Det kan handla om att stödja ledning, kommunikation och fördelning av resurser vid en större olycka med farligt gods som rör flera kommuner i ett län.

Polismyndigheterna

Polisen ansvarar för trafiksäkerheten genom förebyggande kontroller och tillsyn. Trafiksäkerhetsarbetet utgör en del av polisens ordinarie brottsförebyggande arbete. I samband med trafikövervakning upptäcks exempelvis hastighetsöverträdelser, rattfylleri och bilbältesbrott. Vissa poliser har till uppgift att fokusera på yrkestrafiken och säkerheten, till exempel sådant som rör tillstånd, körtid och vilotid, lastsäkring, fordonens säkerhet, farligt gods, vikt och mått.

Vid en räddningsinsats ansvarar Polisen bland annat för att reglera trafiken och bereda väg för räddningsfordon, att spärra av och bevaka olycksplatsen med mera. Polisen har också tillsyn över landtransporter av farligt gods, utom järnvägstransporter. 

Nationellt

Energimyndigheten

Vid en större oljebrist är risken stor att det uppstår brist på fossila bränslen och drivmedel, till exempel diesel och bensin. Energimyndigheten har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en fungerande bränsle- och drivmedelsförsörjning.

Kustbevakningen

Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. De har hög beredskap för sjöräddning för att kunna rädda människoliv.

Kustbevakningen ansvarar för oljebekämpningen i svenska vatten och de har tillsyn över farligt gods i hamnars landområde som är avsett för vidare transport. De har också tillsyn över vissa sjötransporter av farligt gods.

Luftfartsverket

Luftfartsverket (LFV) leder flygtrafiken i svenskt luftrum. Flygledare ser till att flygplanen inte kolliderar och att någon annan olycka inte sker i luften eller på marken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. Att vara transportmyndighet innebär att MSB arbetar för att förebygga och begränsa olyckor i samband med transport av farligt gods på land.

MSB tar fram och ger ut regler för transport av farligt gods på väg och järnväg. Vidare ansvarar MSB för examination av förare och säkerhetsrådgivare. Dessutom har MSB tillsyn över säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss. I ansvaret ingår bland annat sjöräddning till havs, i kustvattnet och i Vänern, Vättern och Mälaren. I sjöräddningen ingår också sjuktransporter från fartyg och läkarråd i samband med sjöräddningsinsatser. Sjöräddningen söker också och räddar människor i sjönöd.

Sjöfartsverket är också ansvarig myndighet för flygräddning. Sjö- och flygräddningscentralen tar emot larm och leder räddningsinsatser dygnet runt. Den svenska sjö- och flygräddningen bygger på samverkan mellan myndigheter och organisationer som Sjöräddningssällskapet, Polisen, Kustbevakningen, Försvarsmakten, kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets alla båtar och fartyg.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för frågor som rör transport av radioaktiva ämnen på väg och järnväg, till sjöss och i luft. Myndigheten har även tillsyn över transporter av radioaktiva ämnen för samtliga transportslag.

Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar de elva största flygplatserna i Sverige. Swedavia är ett statligt bolag som bland annat ansvarar för säkerheten på flygplatserna.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket har hand om skötseln av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.

Trafikverkets krisberedskap bygger på att kunna hantera ordinarie störningar och svåra påfrestningar på samhället. Myndigheten ska leda och samordna arbetet med stora olyckor. Trafikverket ska även informera allmänheten, kommuner och andra myndigheter om vad de ska göra vid en kris. Om en allvarlig tågolycka skulle inträffa har Trafikverket och andra aktörer, som räddningstjänst och polis, ansvaret att hantera en sådan. Trafikverket jobbar också förebyggande för att olyckor inte ska inträffa, och övningar sker regelbundet.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg ska vara säkra. I ansvaret ingår att ta fram regler, ge tillstånd och följa upp hur de efterlevs. Transportstyrelsen ansvarar också för register över bland annat vägtrafik, järnvägsfordon, luftfartyg och sjöfartyg.

Transportstyrelsen är även transportmyndighet för sjö- och lufttransporter av farligt gods. De skriver regler och har hand om tillsynen över det internationella regelverket om transporter av farligt gods till sjöss och inom flyget. Och de utövar tillsyn över transporter av farligt gods på järnväg. 

Informationen kommer från: Trafikverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedavia, Transportstyrelsen och Polisen. 

Taggar för denna sida: