Förgiftning

Förgiftningsolyckor i hemmet kan orsakas av exempelvis hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak och växter. Vänta aldrig på symtom om du misstänker förgiftning. Ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen.
Uppdaterades

Första hjälpen vid akut läge

  • En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 och kalla på ambulans.
  • En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.
  • Om personen andas onormalt eller inte alls, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

Framkalla inte kräkning

Framkalla aldrig kräkning utan att först kontakta Giftinformationscentralen. Kräkning behövs sällan utan kan tvärtom förvärra skadan.

Medicinskt kol kan hjälpa – men fråga först

Giftinformationscentralen kan ge råd om att du ska ge medicinskt kol. Kol minskar mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen eftersom det binder till sig många giftiga ämnen.

Använd aldrig medicinskt kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen. Ibland är det olämpligt att ge kol till en förgiftad person. Det är bra att ha medicinskt kol hemma som en del av din egen krislåda. Det finns att köpa på de flesta apotek.

Vid mindre brådskande lägen

I mindre brådskande fall kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00, dygnet runt. Under dagtid svarar Giftinformationscentralen på allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar.

Undvik förgiftning

Små barn undersöker ofta sin omgivning med munnen och letar gärna upp saker i lådor och bakom skåpdörrar. Förvara alltid farliga ämnen på ett säkert sätt.

Källa: 1177 och Giftinformationscentralen.