Kemikalieskador

Många kemikalieskador inträffar med vanliga kemikalier som finns hemma. Ofta handlar det om stänk i ögonen eller inandning av ångor vid till exempel städning, målning och andra hushållssysslor. Det händer även att kemikalier förväxlas med något drickbart. Kemikalier kan orsaka allvarliga skador och det är viktigt att agera snabbt om olyckan är framme.
Uppdaterades

Att tänka på när du hanterar kemikalier

 • Använd skyddsutrustning, till exempel skyddsglasögon och handskar.
 • Låt kemikalierna vara kvar i sina förpackningar för att undvika förväxling.
 • Förvara farliga kemikalier oåtkomligt för barn och håll uppsikt över produkterna när de används.
 • Var försiktig med att blanda olika kemiska produkter då de kan reagera med varandra och bilda farliga gaser.

Vid inandning av kemikalier

 • Andas frisk luft och vila.
 • Ring 112 om den som har andats in kemikalier har svårt att andas eller om medvetandet är påverkat.

Vid hudkontakt med kemikalier

 • Spola direkt med mycket vatten.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Ta av kläder, klocka, skor och annat som är i vägen.
 • Spola i minst 15 minuter eller så länge som den skadade har ont.
 • Kontakta Giftinformationscentralen via 112 eller ta kontakt med läkare.

Vid ögonstänk med kemikalier

 • Skölj direkt med stora mängder vatten i 10-20 minuter. Håll isär ögonlocken så att ögonen sköljs ordentligt.
 • Kontakta läkare om besvären inte försvinner.
 • Vid ögonstänk med frätande ämnen, som syror och propplösare, ska du skölja med vatten i minst 15 minuter och ta dig till ett sjukhus. Fortsätt att skölja under transporten till sjukhuset. 
 • Kontakta Giftinformationscentralen för råd om vad som behöver göras.

Giftinformationscentralen om första hjälpen vid förgiftning

Källa: 1177 och Giftinformationscentralen.