Befattningar inom kommunal räddningstjänst

Räddningschef, räddningsledare, sektorschef och skadeplatschef är viktiga befattningar inom den kommunala räddningstjänsten.
Uppdaterades
Brandbekämpning är en av den kommunala räddningstjänstens viktigaste uppgifter. Foto: MSB.

Det går inte att försäkra sig mot alla svåra händelser – exempelvis bränder, utsläpp av farliga ämnen eller översvämningar. Men genom räddningstjänsten finns beredskap för att hindra och begränsa skador.

Kort om de viktigaste befattningarna inom den kommunala räddningstjänsten:

Räddningschef i beredskap

Räddningschef i beredskap är räddningschef eller ställföreträdande räddningschef. Denne fattar beslut om åtgärder vid en insats och är själv räddningsledare eller utser en ställföreträdare.

I större kommuner, eller där flera kommuner har avtal om gemensam räddningstjänst, finns i allmänhet en räddningschef i beredskap dygnet om, även då kommunens räddningschef är i tjänst.

Räddningschef

Kommunens räddningstjänst leds av räddningschefen eller, när denne inte är tjänst, av räddningschef i beredskap. Vid insatser är räddningschefen räddningsledare, eller annan person som denne utser.

Räddningsledare

Räddningsledare är kommunens räddningschef eller den som räddningschefen utser.

Vid skadeplatsen fattar räddningsledaren ett beslut i stort (BIS). Detta är grunden för hela insatsen och anger verksamhetens fortsatta inriktning. Det ger underställda chefer och samverkande organ riktlinjer för sin egen insats, även vid oförutsedda händelser och då det inte finns möjlighet till kommunikation.

Vid större olyckor kan räddningsledare också utse sektorchefer. Inom ett större område kan också en skadeplatschef utses som svarar för sambandet mellan sektorcheferna och räddningsledaren.

Skadeplatschef

Skadeplatschef utses av räddningsledaren. Arbetet leds av skadeplatschefen utifrån givna ramar och direktiv från räddningsledaren. Skadeplatschef utses om det finns behov av att samordna olika sektorer av skadeplatsen. Sektorchefer ansvarar för arbetet inom varje sektor. Skadeplatschefen ser till att de olika enheterna på plats fungerar tillsammans och inte inkräktar på varandras uppgifter eller resurser.

Sektorchef

Sektorchefen leder räddningsarbetet inom sin sektor av skadeplatsen. Om det finns behov av att samordna räddningsarbetet lokalt på skadeplatsen utser räddningsledaren en skadeplatschef, som då är sektorchefens närmaste chef. Om det inte finns någon skadeplatschef är sektorchefen direkt underställd räddningsledaren och arbetar efter dennes direktiv.