Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Uppdaterades

Uppdrag

Domstolsverkets uppdrag är att bidra till en rättssäker och effektiv verksamhet i domstolarna och de övriga nämnderna och myndigheterna inom Sveriges Domstolar.

Uppdraget ska genomföras med respekt för domstolarnas självständighet i dömandet och i tillämpningen av rättsregler i enskilda fall. 

Domstolsverkets uppdrag kan delas upp i tre delar:

  • Ge domstolarna service och i vissa fall ge service direkt till allmänhet och andra myndigheter.
  • Driva på och stödja utvecklingen inom domstolarna.
  • I vissa fall leda och samordna domstolarna, till exempel när det gäller resursfördelning och utfärdande av föreskrifter.

Krisberedskap

Domstolsverket är en beredskapsmyndighet inom sektorn för ordning och säkerhet. Myndigheten ska ha en god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra ordinarie uppgifter även vid höjd beredskap. 

I samverkan med de andra myndigheterna i beredskapssektorn ska Domstolsverket säkerställa att rättskedjan håller ihop i fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.