Finansinspektionen

Finansinspektionens roll är bland annat att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot de företag som inte följer reglerna.
Uppdaterades
Finansinspektionen ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

Finansinspektionen (FI) analyserar risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Myndigheten övervakar den finansiella marknaden och de finansiella företagen, inklusive dessas skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Krisberedskap

Finansinspektionen samverkar i FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp) med berörda myndigheter och företrädare för finanssektorn för att stärka förmågan att förebygga, förbereda och snabbt återhämta sig från finanskriser. Finansinspektionen deltar också i samverkansforumet SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som syftar till att stärka robustheten för samhällsviktiga betalningar och därmed bibehålla förtroendet för dessa.

Internationellt samarbete

Tillsynsmyndigheter i flera länder samarbetar i tillsynskollegier för att hålla ett öga på de finansiella företag som verkar över landgränserna. Finansinspektionen är ordförande i de tillsynskollegier som skapats för de svenska banker som har betydande utländska verksamheter.

EU-sanktioner

Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terrorhandlingar eller samröre med terrorister, och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

De finansiella företagen ska informera Finansinspektionen om de konton och de belopp som frysts enligt sanktionerna och meddela eventuella förändringar.

Informationen kommer från Finansinspektionen.