Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.
Uppdaterades
Miljöskyddsfartyg.

Inom sjöövervakning och räddningsstjänst till sjöss ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer. Kustbevakningen samarbetar bland annat med Polisen och Tullverket. För sjösäkerheten samverkar man även med Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten ansvarar också för oljebekämpningen i svenska vatten och förebygger miljöbrott till sjöss genom miljöövervakning.

Sjöräddning och sjösäkerhet

Kustbevakningen har hög beredskap för sjöräddning för att kunna rädda människoliv till sjöss. De av Kustbevakningens fartyg som ständigt finns ute till sjöss är utrustade för sjöräddning i enlighet med internationella regler. Kustbevakningens fartyg och flygplan deltar i sjö- och flygräddningsövningar som leds av Sjö- och flygräddningscentralen.

En del av Kustbevakningens arbete för ökad sjösäkerhet är att i hamnarna kontrollera farligt gods och lastsäkringen på fartygen. 

Farligt gods på land

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Detta innebär kontroll av både last och transportmedel som ska vidare ut på väg, järnväg eller till sjöss. Kustbevakningen har befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs, men också att hindra fortsatt transport från hamn om det är nödvändigt.

Gränskontroll och övervakning till sjöss

Kustbevakningen har ansvar för gränskontrollen vid Sveriges sjögräns. De utför kontroller av handelsfartyg, fritids- och fiskebåtar samt deras besättningar och passagerare. I tull- och gränskontrollsammanhang har kustbevakarna långtgående befogenheter, som till exempel att preja, stoppa och borda fartyg.

Miljöräddning till sjöss

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Kustbevakningen är ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.

Med hjälp av flygplan och satellitbilder kan oljeutsläpp upptäckas i ett tidigt skede. Det ökar chanserna att bekämpa oljan innan den når land. På så vis minskas skadorna på miljön och saneringsarbetet blir betydligt billigare.

Informationen kommer från Kustbevakningen.