Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar för att patienter, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt.
Uppdaterades

Läkemedelsverkets uppdrag

Läkemedelsverkets uppdrag är att godkänna, ge tillstånd och övervaka läkemedel och andra produkter inom läkemedelsområdet. De ska också se till att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för användning. I myndighetsuppdraget ingår även att kontrollera och övervaka kosmetiska produkter, tatueringsfärger och narkotika. 

Läkemedelsverket ansvarar dessutom för att ge producentobunden information om läkemedel till allmänheten, hälso- och sjukvård och andra myndigheter samt att via Giftinformationscentralen ge råd till allmänheten och sjukvården vid akuta förgiftningar.

Särskilt ansvar i kris

Läkemedelsverket är utsedd beredskapsmyndighet och har ett särskilt ansvar under krissituationer och vid höjd beredskap.

Verket ser till att en struktur för samordning mellan aktörer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom försörjningskedjan för läkemedel finns. lnom ramen för denna struktur tas lägesbilder över kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer fram.

När en restsituation uppstår eller förväntas uppstå ligger ansvaret för att informera sjukvård och apotek hos det berörda läkemedelsföretaget.

Läkemedelsverket stöttar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i arbetet med beredskapsplanering på läkemedelsområdet.

Tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter

Tillgängligheten till läkemedel och medicintekniska produkter påverkas till stor grad av den efterfrågan, produktion, distribution och rörlighet som finns globalt.

Vid en kris kan efterfrågan på vissa läkemedel och medicintekniska produkter öka kraftigt samtidigt som tillgången till läkemedel kan vara begränsad. Det kan resultera i att försörjningen blir känslig för störningar.

Annat som kan påverka kedjan är om länder med hög produktion av läkemedel blir starkt påverkade av exempelvis en smitta, då det kan ge effekt på produktionskapacitet och distribution.

Även politiska åtgärder som exportrestriktioner och sanktioner kan försvåra tillgången och leda till olika grad av känslighet för störningar. Läkemedelsverket följer den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen i Sveriges närområde och bevakar både direkta och indirekta faktorer som kan påverka försörjningen. Det kan vara elförsörjning, produktionsavbrott och viktiga delkomponenter och tillgång till kemikalier samt miljö.

Internationellt samarbete

På EU-nivå arbetar Läkemedelsverket i nära samarbete med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), EU-kommissionen och läkemedelsmyndigheterna i medlemsländerna. Syftet är att övervaka och minimera risken för att brist på kritiska läkemedel och medicintekniska produkter uppstår.