Lantmäteriet

Lantmäteriets uppgift är att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geografisk information och fastighetsinformation, det som benämns geodata, och därigenom lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi.
Uppdaterades

Uppdrag

Geodata och expertkunskap

Lantmäteriets beredskap handlar såväl om att bevara som att tillgängliggöra geodata som kan användas under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst i krig.

Svaret på frågan ”vem som äger vad” finns i många fall i Lantmäteriets fastighetsinformation. Ett tryggt och väl dokumenterat ägande av fastigheter bidrar bland annat till finansiell stabilitet i fredstida krissituationer.

Vid en väpnad konflikt riskerar information som är viktig för nationens suveränitet helt eller delvis gå förlorad om inte särskilda åtgärder vidtas i förväg.
Att kunna återuppbygga ett samhälle efter en samhällskollaps, till exempel en naturkatastrof eller väpnad konflikt, kräver att grundläggande information om vem som är vem, vem som äger vad samt vilka gränser som finns till exempel kring fastigheter finns bevarad.

Lantmäteriets geodata är även en viktig förutsättning för att till exempel leda och koordinera insatser över geografiska och organisatoriska gränser. Det illustrerades exempelvis vid de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018 då Lantmäteriets expertkunskap om geodata hade stor betydelse i brandbekämpningen. Vid sådana kriser kan Lantmäteriets förstärkningsresurs Geocell ge stöd i form av kartor och uppdatering av insatsspecifika geodata.

Lantmäteriet samordnar och levererar

Lantmäteriet ansvarar för att samordna produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet. Myndigheten arbetar för en nationell enhetlig geodetisk infrastruktur och ansvarar för de nationella geodetiska referensnäten.

Lantmäteriets är också leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten. Det omfattar produktion av tryckta och digitala kartor, anpassad geografisk information och fastighetsinformation samt råd och stöd inom geodataområdet.

Lantmäteriet har sedan 1628 haft i uppdrag att kartlägga Sverige och är med cirka 2 200 medarbetare verksamt på 50 orter i Sverige.