Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för livsmedel och dricksvatten och har ett övergripande ansvar för att hantera kriser inom dessa områden.
Uppdaterades
Livsmedelsverket testar livsmedel bland annat för att spåra och stoppa smittad mat.

Säkra livsmedel och god tillgång till friskt vatten. Det är två av Livsmedelsverkets huvuduppgifter. Verket ger också stöd till kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, som ansvarar för den lokala tillsynen.

Vid sjukdomsutbrott som har sitt ursprung i livsmedel, till exempel salmonella, ska Livsmedelsverket till exempel hjälpa till med att spåra och stoppa smittad mat.

Information om säkra livsmedel

När det gäller information om säkra livsmedel har myndigheten en central roll, det gäller information till både livsmedelsproducenter och allmänheten.

Livsmedelsverket är huvudman för all köttbesiktning vid landets slakterier och utövar tillsyn över de flesta av landets större livsmedelsanläggningar. Verket ansvarar också för gränskontrollen av livsmedel.

Varningssystem för farliga livsmedel

Kontakterna med EU:s varningssystem för hälsovådliga livsmedel, RASFF, sköts också av Livsmedelsverket.

Länsstyrelser, kommuner och företag kan vända sig till Livsmedelsverket för att få utbildningar om säker dricksvattenförsörjning.

Informationen kommer från Livsmedelsverket.