Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
Uppdaterades

Migrationsverket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på svar i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Myndigheten ersätter också kommuner och regioner för vissa kostnader för personer med uppehållstillstånd. Sedan 2016 hänvisar Migrationsverket nyanlända till kommuner för bosättning.  

Mottagandet av en sökande styrs av regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella överenskommelser och konventioner. När det gäller asylsökande samverkar Migrationsverket även med flera andra myndigheter och organisationer.

Samverkan mellan myndigheter

Det är flera myndigheter som på olika sätt arbetar med migration och det är Migrationsverkets uppdrag att hålla ihop arbetet. De myndigheter i Sverige som på olika sätt är inblandade i migrationsarbetet är framför allt

  • de svenska ambassaderna och konsulaten i utlandet, som tar emot ansökningar om visum, arbets- och uppehållstillstånd
  • polisen, som ansvarar för gränskontrollen och för personer som inte självmant lämnar landet
  • migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, dit man kan överklaga Migrationsverkets beslut
  • länsstyrelserna, som ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta mot nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande för att göra väntetiden mer meningsfull
  • kommunerna, som tar emot asylsökande som fått uppehållstillstånd och har ett ansvar för mottagandet av både asylsökande ensamkommande barn och barn som beviljats uppehållstillstånd
  • regionerna när det gäller vård för asylsökande
  • frivilligorganisationer och biståndsorgan, som bland annat kan ge stöd åt asylsökande
  • Barnombudsmannen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner som samverkar i mottagandet av ensamkommande barn.

Informationen kommer från Migrationsverket.