Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Uppdaterades
MSB. Foto: Johan Eklund / MSB

Den 1 januari 2009 ersattes Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar av MSB. Den nya myndigheten har tagit över de flesta av de tre nedlagda myndigheternas uppgifter.

De viktigaste uppgifterna delas in i fyra områden.

  • Risk- och sårbarhetsreducerande arbete.
  • Utbildning, övning och annan verksamhet som syftar till att höja beredskapen.
  • Samordning inom krisberedskapsområdet.
  • Utvärderande och lärande aktiviteter.

Samordnar arbetet med beredskap

MSB samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i samhället. Det görs dels tillsammans med kommuner, landsting och myndigheter, dels med näringsliv och olika organisationer. MSB är central tillsynsmyndighet över den kommunala räddningstjänsten och har ansvar för yrkesutbildningen för befattningar inom området. För att minska skadorna vid olika typer av olyckor som bränder, översvämningar och kemiska utsläpp, utvecklar myndigheten ny teknik och nya metoder, bland annat i samarbete med högskolor.

När det uppstår en kris som berör flera delar av samhället är det MSB:s ansvar att ta fram samlade beskrivningar av läget. Lägesbeskrivningarna förmedlas sedan till regeringskansliet och till de myndigheter som ska hantera de aktuella händelserna. MSB stöder samordningen av myndigheternas åtgärder och information. Denna samordnade information finns bland annat på Krisinformation.se (denna webbplats).

Styr inte andra myndigheter

Ansvarsprincipen är grundläggande i den svenska krisberedskapen. Det betyder att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar även under en kris. MSB tar inte över någon annans ansvar vid kriser och styr inte över andra myndigheter.

Samordnar nationella ambulansflyget

MSB är beredd att i samråd med Socialstyrelsen besluta om och genomföra flygningar med SNAM, Svenska Nationella Ambulansflyget. SNAM kan användas vid större olyckor, katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade. SNAM kan användas både inom Sverige och internationellt när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).