Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvaret för översynen av telemarknaden. Teleoperatörerna bär själva ansvaret för sina nät och tjänster.
Uppdaterades

Teleoperatörer har ansvar för sina nät och tjänster och ska se till att dessa fungerar och är tekniskt säkra. De har det ansvaret även i kris. Vid teleavbrott är det PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Nödsamtal till 112

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om det inte går att ringa 112. SOS Alarm informerar sedan räddningstjänsten, som beslutar om åtgärder, som att till exempel ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

PTS jobbar också, tillsammans med operatörerna, för att långsiktigt stärka telenäten. Bland annat genom investeringar i reservkraft och mobilbasstationer för att öka kapaciteten eller täckningen i ett område. PTS tillhandahåller bergrum där operatörerna kan ställa in viktig utrustning och utvecklar samarbetet mellan tele- och elbranschen för att minska antalet avbrott.

Delaktighet

PTS har uppdraget att främja digital delaktighet och tillgänglighet. Myndigheten upphandlar bland annat samtalsförmedlande tjänster för att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Tjänsterna är Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal och kan bland annat användas för att ringa 112, 1177, 113 13 och 114 14.


Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.