Riksgälden

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög, och att bidra till finansiell stabilitet.
Uppdaterades
Riksgälden fungerar som statens interna bank.

Riksgälden fungerar som statens interna bank, tar upp lån och förvaltar statsskulden samt ger statliga garantier och krediter. Dessutom ansvarar de för insättningsgarantin och investerarskyddet, för statens hantering av banker i kris, och för att säkra finansieringen av kärnavfall.  

Riksgälden har beredskap för kriser

Riksgälden är en beredskapsmyndighet. De har ett särskilt ansvar för att kunna genomföra verksamhet under höjd beredskap. De övar och planerar för höjd beredskap och olika typer av kriser.

Riksgälden deltar i två samverkansforum mellan myndigheter och den privata sektorn: FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp) och SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet), som ska se till att det finansiella systemet fungerar även i krissituationer.

Ansvarar för insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Läs mer hos Riksgälden om hur insättningsgarantin fungerar och gällande maxbelopp

Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och de pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för en kunds räkning. Det innebär att du som kund kan få ersättning av staten om ett institut som går i konkurs inte kan lämna ut dina tillgångar. Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som ett institut hanterar när det utför en så kallad investeringstjänst åt en kund. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper såsom aktier, obligationer eller derivat. 

Läs mer hos Riksgälden om hur investerarskyddet fungerar och gällande maxbelopp

Ansvar inom finansiell krishantering

Riksgälden ska tillsammans med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken verka för att det finansiella systemet i Sverige är stabilt.

Riksgäldens huvudsakliga uppdrag inom finansiell stabilitet är att hantera banker och andra institut i kris. Bankkrishanteringen ska säkerställa att en systemviktig bank ska fortsätta att hålla viktiga tjänster öppna för kunderna även i en kris. Vid hot om en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige kan staten i vissa fall ge förebyggande stöd till banker och andra kreditinstitut förutsatt att de är livskraftiga.

Genom krishanteringen ska medborgarnas intressen skyddas även när det är oroligt på finansmarknaden.

Ansvarar för finansieringen av kärnavfall

Riksgälden har det övergripande ansvaret för att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar för kärntekniska restprodukter (kärnavfall). De följer också upp att finansieringssystemet fungerar som det ska. Syftet med systemet är att det är kärnkraftsindustrin som ska finansiera de åtgärder som behövs.

Informationen kommer från Riksgälden