Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.
Uppdaterades

Uppdrag

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. I korthet åstadkommer Skolverket detta genom att arbeta:

  • Normerade - sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas, t.ex. genom läroplaner, kurs- och ämnesplaner.
  • Analyserande - göra analyser och ta fram statistik om förskolan och skolan.
  • Stödjande - stödja utvecklingen i förskolan och skolan, erbjuda fortbildning för förskolans och skolans personal, utfärda legitimationer för lärare och förskollärare samt administrera och fördela statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka.

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och de uppdrag vi får från regeringen bland annat via det årliga regleringsbrevet. Ansvaret för att bedriva skola och utbildning inom skolväsendet är decentraliserat och ligger på landets skolhuvudmän. Dessa utgörs i sin tur av kommunala respektive enskilda huvudmän och i vissa fall huvudmän för skolor på regional och statlig nivå.

Krisberedskap

Kortfattat innebär rollen som beredskapsmyndighet att Skolverket anses ha en särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar och därför ska ha en god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och kunna genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Därutöver ska myndigheten verka för att även andra relevanta aktörer inom myndighetens ansvarområde, till exempel skolhuvudmän, ska ha god beredskap.

Arbetet med krisberedskap på Skolverkets område har delats in i två delar: dels verksamhet inom myndighetens ansvarområde – skolväsendet – dels verksamhet inom vår myndighet.

Verksamhet inom myndighetens ansvarsområde – skolväsendet

En grundläggande utgångspunkt för Skolverkets roll som beredskapsmyndighet är att myndigheten ska verka för att så kallad samhällsviktig verksamhet inom skolväsendet kan upprätthållas även i kris och krig. Det handlar i huvudsak om verksamhet som upprätthåller funktionerna

  • tillsyn av barn till vårdnadshavare som arbetar i annan samhällsviktig verksamhet
  • utbildning för barn och unga
  • övrig utbildning som bidrar med kompetens till samhällsviktig verksamhet (till exempel personal inom vård och omsorg, förskola, el- och energiförsörjning etc.).

Verksamhet inom Skolverket

En stor del av arbetet handlar om hur myndigheten ska organiseras och ledas i ett läge av höjd beredskap. Till exempel behöver vi besluta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vilka verktyg och stöd som behöver förstärkas.