Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att skydda människor och miljö mot oönskade effekter av strålning och att ge allmänheten råd om hur man skyddar sig mot strålning. Myndigheten ser också till att de som bedriver verksamhet med strålning tar ansvar för riskerna.
Uppdaterades
Kärnkraftverket i Simpevarp, Oskarshamns kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten

  • arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden
  • arbetar med strålsäkerhet inom ett brett område: kärnkraft, radioaktivt avfall, transporter av radioaktiva ämnen, avveckling av kärnkraft, elektromagnetiska fält, biobränsle, laser, naturlig strålning som sol och kosmisk strålning samt strålning inom vård, forskning, industri och kommersiella produkter och tjänster
  • bidrar till att utveckla strålsäkerheten internationellt samt har beredskap mot kärntekniska och andra olyckor med strålning och radioaktiva ämnen.

Beredskap dygnet runt

Strålsäkerhetsmyndigheten har som expertmyndighet inom strålsäkerhetsområdet en central roll i den nationella beredskapen mot kärntekniska olyckor. Bland annat finns en nationell strålskyddsberedskap, som Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar. Via SOS Alarm har myndigheten beredskap dygnet runt för att snabbt kunna agera vid olyckor och andra händelser med strålning i Sverige eller utomlands.

Vid en händelse eller olycka med strålning ger Strålsäkerhetsmyndigheten råd och rekommendationer, i första hand till dem som leder arbetet med att hantera händelsen eller olyckan. Man hjälper också till med att värdera den tekniska hotbilden vid en kärnenergiolycka.

Målet för Strålsäkerhetsmyndighetens beredskap är att vid en olycka minimera påverkan på människor och miljö och därmed

  • förhindra akuta strålskador på människor
  • minska strålningens effekter på lång sikt
  • begränsa följderna av en strålningsolycka i samhället.

Större räddningstjänst i kärnkraftslän

En viktig del av den nationella beredskapen mot kärntekniska olyckor är den regionala beredskap som länsstyrelserna organiserar i samverkan med kommunerna. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla länsstyrelser ha en plan för sitt räddningstjänstansvar vid kärnkraftsolyckor. Länsstyrelserna i de län som har kärnkraftverk (Hallands, Kalmar och Uppsala län) måste uppfylla särskilda krav och har därför en större räddningstjänstorganisation än övriga länsstyrelser.

Varje kärnkraftverk ansvarar för alla säkerhetsåtgärder inom kärnkraftverkets område. Vid en olycka larmar kärnkraftverket länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga berörda myndigheter samt organisationer och allmänheten i området. Berörda myndigheter och aktörer kan vara Jordbruksverket, SMHI, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Kustbevakningen, sjukvården och kommunernas räddningstjänst.

Informationen kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten.