Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för att bygga och underhålla statliga vägar och järnvägar.
Uppdaterades
Olika trafikslag kan drabbas av störningar av varierande grad.

Utan transporter fungerar inte samhället. Livsmedel och andra varor måste distribueras och människor ska till arbete och skola.

Något som kan störa transportsystemet är stora oväder som extrem vind, stora snö- eller regnmängder eller en kombination av dessa. Om transporterna inte fungerar normalt påverkas samhällsviktiga funktioner, exempelvis el- och teleanläggningar.

Förutsättningarna varierar över landet. Stora snömängder är i norr att betrakta som normalt, medan samma mängder kan skapa en kris i södra Sverige.

Trafikverkets krisberedskap

För att transportsystemet ska fungera trots svåra omständigheter har Trafikverket väl utarbetade rutiner. Krisberedskapen bygger på att kunna hantera:

  • ordinarie störningar
  • svåra påfrestningar på samhället i fredstid
  • ett väpnat angrepp från annan stat.

Trafikverket ska leda och samordna åtgärder för att hantera svåra påfrestningar i fredstid. Trafikverket ska även informera allmänheten, kommuner och andra myndigheter om vad de ska göra.

Om en större kris skulle inträffa inom transportsektorn kommer Trafikverkets webbplats att användas för att informera allmänheten. Detta sker som ett komplement till annan information via främst Sveriges Radio P4 och text-tv. Trafikverkets webbplats hänvisar också till de myndigheter som har mer information att förmedla inom sina respektive ansvarsområden.

Informationen kommer från Trafikverket.