Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik.
Uppdaterades
Transportstyrelsen arbetar för säkra och miljövänliga transporter på vägar, på sjön, i luften och på järnväg.

Transportstyrelsen arbetar för att höja säkerheten inom svensk spårtrafik. Huvudinriktningen är att förmå operatörerna själva att arbeta för att upptäcka och åtgärda brister. Ansvaret gäller också tillsyn av transporter av farligt gods på järnväg.

Alla händelser som har eller kan ha haft påverkan på flygsäkerheten ska rapporteras till Transportstyrelsen. Syftet är att förbättra flygsäkerheten.

Tillsyn av sjöfarten

När det gäller sjöfarten kan Transportstyrelsen genomföra inspektioner på fartyg och kan också förbjuda vidare resa om säkerheten är allvarligt åsidosatt.

Myndigheten utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Den kontrollerar också hur reglerna efterlevs. Med hjälp av sina register över fordon och förare arbetar Transportstyrelsen bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt. Myndigheten har dessutom ett övergripande ansvar för yrkestrafiken.

Data om skador och olyckor

STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

Genom att beställa datauttag från Transportstyrelsen kan till exempel forskare använda informationen i STRADA.

Transportstyrelsen har cirka 1 600 medarbetare på 15 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Örebro, Norrköping och Borlänge. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.