شماره تلفن ها و سایت ها

1
Publicerades

112

در شرایط اضطراری که نیازبه کمک فوری آمبوالنس، آتش نشانی یا پلیس وجود دارد.

13 113

برای اطالع رسانی در سوانح یا شرایط بحرانی.

14 114

در تمام امور مربوط به پلیس که در باره یک جرم یا رویداد در حالت وقوع نباشد.

1177

راهنمایی خدمات درمانی.

Krisinformation.se

مجموعه ای از اطالعات از سوی ادارات گوناگون سوئد در موارد بحران.