Samhällets ansvar vid en skogsbrand

Många olika aktörer samarbetar för att bränder i skog och mark ska kunna undvikas och släckas effektivt om de bryter ut. Här kan du läsa om vad några olika aktörer gör för att förebygga och bekämpa skogsbränder.
Uppdaterades
Vid en skogsbrand är det i första hand räddningstjänsten som ansvarar för släckningsarbetet.

Lokalt och regionalt

Räddningstjänsten

Vid en skogsbrand är det i första hand räddningstjänsten som ansvarar för släckningsarbetet. Tillsammans med kommunen arbetar man även förebyggande för att minska risken för bränder genom att till exempel utfärda lokala eldningsförbud.

Kommunen

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor, jobbar eller turistar i kommunen får den information och det stöd de behöver. Vid en större skogsbrand kan det till exempel handla om att upprätta trygghetspunkter där medborgare kan få aktuell information, enklare sjukvård eller något att äta. Kommunen ska också se till att till exempel barn- och äldreomsorg, skola, och dricksvattenförsörjning fungerar även under samhällsstörningar.

Länsstyrelsen

Vid större skogsbränder eller andra samhällsstörningar som berör flera kommuner samarbetar räddningstjänsterna med varandra. Det är då länsstyrelsens uppdrag att samordna kommunernas krishantering och information till allmänheten. Man kan till exempel utfärda eldningsförbud för hela länet. Länsstyrelsen sköter också kontakten mellan kommunerna och statliga myndigheter. Det kan bland annat handla om att begära in de extra förstärkningsresurser som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förfogar över (se nedan).

Nationellt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om kommunens eller regionens egna resurser är uttömda kan MSB stödja räddningstjänsterna med extra förstärkningsresurser i form av personal, brandsläckningsutrustning, helikoptrar och skopande flygplan. MSB erbjuder även expertstöd till räddningstjänsterna.

MSB:s förstärkningsresurser vid skogsbrand

SMHI

I samarbete med MSB ansvarar SMHI för utfärdandet av väder- och brandriskprognoser som stöd till de aktörer som hanterar en skogsbrand. SMHI kan också utfärda en ”risk för gräsbrand” eller ”risk för skogsbrand” som förmedlas till myndigheter, medier och allmänhet.

Internationellt

Sverige har flera förstärkningsresurser inom det EU-gemensamma rescEU för brandbekämpning från luften. Det består förutom av två skopande flygplan även av sex vattenbärande helikoptrar. Planen och helikoptrarna är placerade i Sverige och kan användas vid skogsbrand. Genom att de här resurserna ingår i rescEU är de även tillgängliga för andra EU-länders behov.


Källor: MSB, SMHI, SKR