Detta är en gammal händelsesida om Tsunamin i Sydostasien Annandagen 2004 som startade 26 dec 2004

Tsunamin i Sydostasien Annandagen 2004

Annandag jul 2004 ändrade en flodvågskatastrof på andra sidan planeten livet för åtskilliga svenska familjer. Den svenska krishanteringen sattes på prov – ett prov som den kanske inte klarade av.
Uppdaterades

Efter ett jordskalv, som mätte 9,0 på richterskalan, i havet utanför Sumatra spreds en flodvåg över Indiska oceanen. Flodvågen tog hundratusentals människors liv, 543 var svenskar. På den thailändska kusten, där semesterfirare överrumplades av flodvågens raseri, förvandlades idyllen till ett inferno.

Sverige stod inför uppgiften att hantera en kris långt bortom horisonten och på hemmaplan. Den svenska regeringen och Utrikesdepartement fick mycket kritik.

Brister i krishanteringen

Enligt Katastrofkommissionens rapport "Sverige och tsunamin - granskning och förslag" var den grundläggande bristen i statsförvaltningen att Regeringskansliet saknade en organisation för att hantera allvarliga kriser. Detta fick konsekvenser på en rad olika områden. Utvecklingen präglades under de första dygnen också av avsaknaden av en jour- och ledningsorganisation på chefsnivå.

Den mest direkta och uppenbara konsekvensen av bristerna i planering och krishanteringsförmåga var en försening av olika insatser i regionen. Den första insatsen av personal för stabsarbete, sjukvård och identifiering av döda hade kunnat göras två dygn tidigare än den faktiskt skedde, enligt Katastrofkommissionen.

Stöd till drabbade och anhöriga

Regeringen beslutade den 10 januari 2005 att inrätta Rådet för stöd och samordning, vars uppgift var att stödja de svenskar som berörts av naturkatastrofen och underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheterna. Rådet inrättade en särskild telefonjour dit drabbade och anhöriga kunde vända sig.

Vad hände sen?

Regeringskansliet inrättade våren 2008 ett kansli för krishantering. Kansliet ska dra igång och stötta Regeringskansliets krishantering. I krishanteringsuppgifterna ingår att larma, ta fram en samlad lägesbild och en bild av hur samtliga enskilda händelser tillsammans påverkar samhället.

På våren 2008 lanserades även myndigheternas gemensamma webbplats som du befinner dig på just nu, Krisinformation.se.

I januari 2009 bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vars uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.