Detta är en gammal händelsesida om MSB som startade 6 nov 2014

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med alla sorters kriser, till exempel pandemier. MSB har ansvar för att samordna andra myndigheters arbete och information före, under och efter kriser.
Publicerades

Samverkanskonferenser

MSB inbjuder vid behov till samverkanskonferenser. Syftet är att alla myndigheter som arbetar med en fråga ska kunna diskutera och få en gemensam lägesbild som gör det enklare att samordna och koordinera beslut, aktiviteter och kommunikationsinsatser.

Nationella pandemigruppen 

MSB:s generaldirektör är en del av den Nationella pandemigruppen, NPG, som för övrigt består av generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vid behov kallas även andra aktörer till NPG. Det är Socialstyrelsen som kallar till mötet.

MSB bistår och samordnar

MSB ska bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och stödja samordningen av vad alla myndigheter gör vid en kris. MSB ska se till att de som hanterar en kris får tillfälle att samordna sina åtgärder och att informationen till allmänhet och media samordnas.
MSB bistår Regeringskansliet med underlag och information i samband med kriser. MSB driftar och förvaltar Krisinformation.se (denna webbplats).
Mer information hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap