Detta är en gammal händelsesida om Svenska myndigheters ansvar som startade 6 nov 2014

Svenska myndigheters ansvar

Här kan du läsa om vilket ansvar de svenska myndigheterna har, kopplat till jordskalven och tsunamin i Japan och de problem som har uppstått vid kärnkraftverket.
Publicerades

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen vid de japanska kärnkraftverken dygnet runt.

Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassad i Tokyo

UD och ambassaden i Tokyo följer läget och har varit i kontakt med de svenskar som registrerat sig på ambassaden och som befann sig i de värst drabbade områdena. Allmänt ger UD och ambassaden information om situationen i Japan som stöd för den som skall resa till landet eller redan befinner sig där. Sådan information finns i första hand på ambassadens egen webbplats. UD ansvarar också för att utfärda rekommendationer efter samråd med berörda expertmyndigheter, den lokala ambassaden och andra EU-länder.

Regeringen

Statsministern och berörda statsråd hålls löpande informerade om händelseutvecklingen. Till stöd för detta finns Kansliet för krishantering, som är en särskild funktion inom Regeringskansliet. Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen utvecklar och samordnar Regeringskansliets krishantering och ger stöd till departementen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB samordnar och underlättar för berörda aktörer att samverka för att hantera händelsen. Det gäller såväl informationssamordning som samordning av personella och materiella resurser. För att underlätta gemensam kommunikation erbjuds exempelvis informationstjänsten Krisinformation.se. MSB har sänt flera experter till Japan och förbereder för fler insatser och expertstöd om det efterfrågas. Vad gäller jordbävningens påverkan på kärnkraftsverken följer MSB händelseutvecklingen och håller kontakt med framför allt Strålsäkerhetsmyndigheten och Utrikesdepartementet men även andra berörda myndigheter. MSB underlättar samverkan mellan berörda, både gällande information till allmänheten men också gällande personella och materiella resurser.

Livsmedelsverket

EU-kommissionen fattade beslut den 25 mars om restriktioner för export av livsmedel från Japan. Restriktionerna syftar till att begränsa eventuella säkerhetsrisker och gäller för produkter som har producerats från och med den 11 mars och lämnat Japan från och med den 28 mars. Reglerna innebär att livsmedel från drabbade områden ska kontrolleras innan de lämnar Japan och ha dokument som visar att de är säkra ur radioaktivitetssynpunkt. När sändningarna kommer till Sverige kontrolleras dokumenten vid gränskontrollstationerna och stickprov tas för analys. Om varor skulle ha för höga halter av radioaktiva ämnen förstörs de eller returneras.

Socialstyrelsen

Under krisen i Japan ansvarar Socialstyrelsen för att bedöma och hantera eventuella hälsorisker för samhället. Det sker med hjälp av Socialstyrelsens nukleärmedicinska expertgrupp och i samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten och landstingen. Socialstyrelsen har beredskap dygnet runt.