Detta är en gammal händelsesida om Mjältbrand i Östergötland som startade 3 aug 2016

Mjältbrand i Östergötland

Flera fall av mjältbrand upptäcktes sommaren 2016 vid Omberg i Östergötland. Här hittar du information från de myndigheter som hanterar händelsen samt svar på de vanligaste frågorna om smittan.
Uppdaterades
Mjältbrand är en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa.

Fall av mjältbrand har förekommit långt tillbaka i tiden i regionen och de sporer som bakterierna bildar överlever mycket länge i jorden. Vid exempelvis grävarbeten kan sådan smitta åter orsaka dödsfall hos vissa vilda och tama djur.

Smittovägar

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Risken att människor smittas av bakterien om man inte har närkontakt med döda eller sjuka djur är i princip obefintlig, uppger Folkhälsomyndigheten.

Personer som kan ha kommit i kontakt med smittade djur ­­­får förebyggande behandling av smittskyddsläkare. För att hindra smittspridning har också nötkreatur på de drabbade gårdarna vaccinerats mot mjältbrand.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har analyserat DNA från nio av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid Omberg och resultatet visar på att det sannolikt rör sig om en och samma ursprungskälla.

Vissa områden kring Omberg spärrades tidvis av för allmänheten. Gårdarna ligger vid Omberg i anslutning till ett naturreservat med vandringsleder.

Vaccinationsområde mot mjältbrand

I ett område vaccinerades nötkreatur och får mot mjältbrand. Även getter och hästar erbjöds vaccination.
Karta över vaccinationssområdet.

Rapportera eventuella döda djur i området

Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.

Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du: undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på telefonnummer 018-67 40 00. Anledningen till att SVA vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Tidigare fall av mjältbrand i Sverige

Innan upptäckten i Östergötland var det senast registrerade mjältbrandsutbrottet i Sverige år 2013 på en gård i Örebro. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Vad gör myndigheterna

Statens veterinärmedicinska anstalt är expertmyndighet avseende djursjukdomar. SVA utreder tillsammans med Jordbruksverket utbrottets uppkomst. SVA ger råd om förebyggande åtgärder och smittskyddsrutiner samt analyserar prover från djur för att ställa diagnos. De analyserar också risken för smittspridning.

Jordbruksverket ser till att djurägare och lantbrukare får korrekt information om hur besättningar och naturreservat kan skyddas från mjältbrandsutbrott, så att så få djur som möjligt smittas eller sprider smittan vidare. Jordbruksverket beslutar om smittskyddsåtgärder avseende djur.

Folkhälsomyndigheten tar fram och förmedlar kunskap om hur människor kan smittas och hur man kan skydda sig samt bistår med råd till sjukvården. Folkhälsomyndigheten ansvarar för diagnostiska analyser. Folkhälsomyndigheten har det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och följer landstingens smittskyddsarbete för att ta de initiativ som krävs på nationell nivå, så att så få människor som möjligt ska riskera att smittas.

Länsstyrelsen informerar om det uppstår ett mjältbrandsutbrott i länet samt ger råd till djurägare. De är även ansvariga för att hålla ett mindre förråd av provtagningsmaterial och skyddskläder, och hjälper Jordbruksverket med sin lokalkännedom.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stödjer med samordnad information till allmänheten.

Smittskyddsläkaren bedömer behovet att behandla exponerade människor.

  • Publicerades 2016-09-09 15:11:11

    Avspärrningar efter mjältbrand tas bort

    De områden som varit avspärrade på grund av mjältbrand vid Omberg i Östergötland är nu sanerade. Därför hävs avspärrningarna, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA,...

  • Publicerades 2016-07-13 09:25:39

    Mjältbrand på gårdar i Östergötland

    Mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Flera nötkreatur, en häst och en älg har dött av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering...

Taggar för denna sida: