Vem gör vad vid vattenbrist

Kommuner och statliga myndigheter har olika roller och arbetar på olika sätt med frågan om vattenbrist.
Uppdaterades

Kommuner

Dricksvattenförsörjning är ett kommunalt ansvar. Kommuner kan vid behov utfärda bevattningsförbud, som då gäller den kommunala vattenförsörjningen. Vad ett förbud innebär kan variera lokalt. Det kan innebära förbud mot att använda vattenslang, vattenspridare eller högtryckstvätt. Vänd dig till din kommun för att få reda på vad som gäller i ditt område.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket följer situationen i Sverige genom att ha kontakt med MSB, SGU, Havs- och vattenmyndigheten samt berörda kommuner och länsstyrelser. Livsmedelsverket har inget operativt ansvar vid kriser, men kan låta den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA stötta kommunerna operativt. Kommunerna har fått information om Livsmedelsverkets nödvattenutrustning. Livsmedelsverket har undersökt och funnit att det inte finns några risker med att använda avsaltat vatten som komplement till dricksvattnet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppdrag är att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När något inträffar stödjer MSB de ansvariga och ser till att de kan samordna sina åtgärder och sin information.Vid en förvärrad situation och då regionala resurser är uttömda kan MSB stödja med förstärkningsresurser som personal eller utrustning. MSB kan även mäkla resurser från andra aktörer.
Vid brist på vatten vid brandbekämpning kan MSB bistå med förstärkningsresurser som exempelvis högkapacitetspumpar som kan pumpa vatten över längre sträckor till släckning.

Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU bedriver övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet. SGU gör mätningar och publicerar varje månad kartor som visar hur situationen ser ut. SGU ansvarar även för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Det syftar till att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
SGU har i samarbete med SMHI tagit fram tjänsten Risk för vattenbrist. Där SGU ansvarar för informationen om grundvattennivåer.

SMHI

SMHI  ska svara för varningstjänsten och förmedla kunskap om hydrologiska förhållanden (vattenflöden och vattennivåer). SMHI har i samarbete med SGU tagit fram tjänsten Risk för vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten och är främst ett stöd till länsstyrelser och kommuner men ger också allmänheten en översiktlig bild av läget.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med frågor som kan förbättra vattensituationen på lång sikt, bland annat med tillsyn över vattenverksamheter, miljöövervakning samt ytvattenkvalitetsfrågor och påverkan av övergödning och miljögifter. Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt länsstyrelsernas erfarenheter från 2016 och kommer med hjälp av SMHI att bedöma behovet av insatser för olika områden.

Jordbruksverket

Jordbruksverket följer utvecklingen och arbetar tillsammans med andra myndigheter för att ge så tydlig information som möjligt kring vad som händer och vilka åtgärder som bör vidtas vid vattenbrist.

Källor: Livsmedelsverket, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen i Kalmar, SGU,
SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket