Detta är en gammal händelsesida om Totalförsvarsövning 2020 som startade 25 okt 2019

Totalförsvarsövning 2020

Detta är en arkiverad sida om totalförsvarsövning – TFÖ 2020. Informationen uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Militärövning på Gotland.

Ursprunglig information:

Med start den 4 november 2019 och under hela 2020 samt en bit in i 2021 genomförde Sverige en totalförsvarsövning – TFÖ 2020. 

Det blir första gången på 30 år som det civila och militära försvaret övar tillsammans i en sådan omfattning. Syftet med övningen är att stärka vårt lands försvarsförmåga. På den här sidan kan du läsa om hur övningen kommer att gå till, vilka som deltar och varför den genomförs just nu.

Under övningen kommer Sverige att utsättas för ett fiktivt hot. I scenariot kommer regeringen att besluta om höjd beredskap och totalförsvaret kommer mobiliseras för att möta ett väpnat angrepp riktat mot Sverige.

Omplanering på grund av coronapandemin

På grund av coronapandemin omplaneras delar av Totalförsvarsövning 2020. Det innebär bland annat att delar av övningen fortsätter in i 2021. Omplaneringen är nödvändig dels för att prioritera hanteringen av pandemin och dels för att minska smittspridningen.

I arbetet med coronapandemin har samhällets aktörer stor nytta av de övningsdelar i totalförsvarsövningen som genomförts hittills. De erfarenheter och lärdomar som nu görs i coronaarbetet blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen.

Bakgrund till övningen

Även om Sverige är mycket tryggare än många andra länder har regeringen bedömt att säkerhetsläget i vårt närområde blivit sämre och har därför beslutat att Sverige ska bygga upp totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans och är den verksamhet som behövs ifall det skulle bli krig.

Försvarsmakten är den statliga myndighet som ansvarar för det militära försvaret och vars yttersta uppgift är att försvara Sveriges gränser. Till Försvarsmakten hör också bland annat Hemvärnet som har en viktig del i försvaret av Sverige.

Med civilt försvar menas allt det som statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag, frivilligorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och trossamfund gör för att skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara eller i krig. Att trygga försörjningen av mat, dricksvatten och energi är exempel på uppgifter som det civila försvaret har. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 

TFÖ 2020 genomförs som en del i det långsiktiga arbetet att stärka Sveriges försvar. Ett angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt men kan aldrig uteslutas. Det fiktiva scenariot i övningen har valts eftersom regeringen bestämt att vårt försvar i första hand ska vara inriktat på att bemöta ett väpnat angrepp mot Sverige. 

Hela samhället deltar

Försvarsmakten tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar TFÖ 2020. Myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet kommer att vara med i övningen. Totalt deltar runt 400 aktörer.

TFÖ 2020 består av fyra delövningar som pågår i olika perioder från november 2019 och under hela 2020. Fokus är bland annat på att få samhällsviktiga funktioner, exempelvis kommunikation, energiförsörjning och transporter, att fungera även under mycket svåra förhållanden. Övningen riktar också in sig på hur samhället prioriterar resurser och kommunicerar med allmänheten. 

Försvarsmaktsövning Aurora 20

Under maj och juni 2020 kommer försvarsmaktsövning Aurora 20 att genomföras. Syftet är att öva att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. I övningen deltar samtliga försvarsgrenar, det civila försvaret samt förband från andra länder.

Övningen kommer att genomföras i södra och norra Sverige samt på Gotland och i områden som delvis ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. Eftersom Försvarsmakten kommer att öva på många ställen kan det innebära att du kommer se mycket fler militärer och militärfordon ute i samhället än vad du kanske är van vid. Aurora 20 kommer att bli en större och mer omfattande övning än föregångaren Aurora 17, som då var den största svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.  

Alla har en del i totalförsvaret

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för att på olika sätt hjälpa till vid krigsfara och i krig. Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: Värnplikt inom militären, civilplikt inom exempelvis räddningstjänsten, och allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap. Regeringen kan besluta om allmän tjänsteplikt om det behövs för att verksamhet som är viktig för totalförsvaret ska kunna skötas. Mer om totalförsvarsplikt kan du läsa på MSB:s hemsida.

Samhället är organiserat för att kunna skydda allmänheten och arbetar aktivt för att stärka det skyddet. Som enskild medborgare finns det mycket du kan göra för att bidra, till exempel genom att stärka din egen hemberedskap eller engagera dig i en frivillig försvarsorganisation. Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Jobbar du i en organisation som ska delta i TFÖ 2020 är det viktigt att du sätter dig in i organisationens roll i totalförsvaret.

Källor: Försvarsmakten, Regeringen, dinsäkerhet.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).