Naturolyckor

Det är viktigt att själv ta reda på om det finns några kända risker med att resa till det aktuella resmålet. Är området tidigare drabbat av till exempel jordskalv, översvämningar eller andra naturkatastrofer?
Uppdaterades

För att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands finns en stödstyrka. Styrkan ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut.

Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns när katastrofen inträffar, till exempel vid naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor, smittsamma sjukdomar eller politiska oroligheter. Statens beredskap att hjälpa svenskar utomlands regleras av lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:183).

Exempel på vad stödstyrkan kan göra:

  • Hjälpa drabbade med information, krisstöd och sjukvård.
  • Etablera och driva samordningsstab.
  • Genomföra rekognoseringar.
  • Bedöma behovet av ytterligare stöd från Sverige.
  • Planera för förstärkning.
  • Kommunicera lägesbild.
  • Evakuera områden.

Källa: Utrikesdepartementet (UD) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).