Beredskap för oljeutsläpp i Sverige

På den här sidan kan du läsa mer om hur myndigheter och andra aktörer arbetar vid ett oljeutsläpp i eller i närheten av Sverige.
Uppdaterades
Miljöräddning vid Gotska Sandön.

Utsläpp av olja orsakar allvarliga skador. Växt- och djurliv skadas, stränder kletas ned och bottnar förstörs. Om ett oljeutsläpp inträffar måste man så snabbt som möjligt ta hand om oljan så att skadorna blir så små som möjligt.

Vid en oljeolycka delas insatsen in i en bekämpningsfas och en saneringsfas. Bekämpningsfasen är den akuta insatsen då oljan samlas upp. När oljan nått stranden och inte längre riskerar att sprida sig till nya områden börjar saneringsfasen.

Aktörer vid ett oljeutsläpp

Kustbevakningen

När ett utsläpp av olja sker till havs eller i de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren har Kustbevakningen ansvar för att ta hand om och ta upp så mycket olja som möjligt. När oljan når land tar kommunen över ansvaret.

Kommunen

Sker utsläppet i andra sjöar och vattendrag så är det den aktuella kommunen eller kommunerna som har ansvar. Hantering av olja som kommit upp på land är också ett kommunalt ansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan hjälpa till med personal och material från sina regionala oljeskyddsförråd.

Länsstyrelsen

Är utsläppet omfattande eller drabbar flera kommuner kan länsstyrelsen samordna hanteringen.    

Informationen kommer från Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelserna.