Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

Allvarliga smittsamma djursjukdomar kan orsaka lidande hos djuren, ge svåra ekonomiska följder och i vissa fall öka risken för att människor smittas.
Uppdaterades
Vildsvin kan drabbas av afrikansk svinpest, en smittsam virussjukdom.

Jordbruksverket har ansvar för att kontrollera och bekämpa vissa särskilt allvarliga smittor hos djur. Smittskyddsarbetet sker i samarbete med bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Folkhälsomyndigheten är samordnande myndighet när det gäller arbete med smittskyddet inom folkhälsan. 

Epizootilagen

De flesta av de allvarliga smittsamma djursjukdomarna omfattas av epizootilagen. Det är en nationell lag som omfattar sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället.

EU:s djurhälsolag

EU har en gemensam förteckning över allvarliga smittsamma djursjukdomar som utgör en risk för djurs och människors hälsa. I EU:s djurhälsolag (AHL) finns regler för övervakning, bekämpning och handel gällande sjukdomarna i förteckningen.

Övervakningen kan bestå i att djur med misstänkta symtom anmäls och blir provtagna, att slumpvist utvalda djur provtas i övervakningsprogram, eller att en veterinär rapporterar konstaterade fall till Jordbruksverket. Jordbruksverket rapporterar sedan vidare internationellt så att andra länder kan följa smittoläget.

Jordbruksverket: Smittskydd och djurhälsa i Sverige

SVA: Smittläge avseende djursjukdomar

SVA: Djursjukdomar A-Ö

Informationen kommer från Jordbruksverket