Samhällets ansvar vid ras och skred

Det finns många olika aktörer som samarbetar när det sker ett ras eller ett skred.
Uppdaterades
Många aktörer blir inblandade vid ett jordskred. Bland annat att bärgare behöva dra upp fordon som dragits med i raset.

Räddningstjänst

När ett skred som påverkar människor, vägar eller bebyggelse har inträffat rycker den kommunala räddningstjänsten ut. Räddningsledaren bedömer behovet av räddningsinsatser och tar hand om människor och djur som befinner sig i fara. Ambulans och polis tillkallas om det behövs.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna vid en ras- eller skredolycka. De har beredskap dygnet runt.

Polisen

Polisen ska se till att räddningstjänsten kan komma fram och de ska utrymma områden och bostäder som är utsatta för fara.

Trafikverket

Trafikverket samarbetar med räddningsledare, polis och länsstyrelse när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar. Trafikverket har även skyldighet att undersöka markens stabilitet där vägar och järnvägar är dragna.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för att riskområden för ras och skred blir kartlagda. MSB fördelar statsbidrag till förebyggande åtgärder mot ras- och skredolyckor i bebyggda områden.

Statens geotekniska institut (SGI)

Statens geotekniska institut, SGI, arbetar med markens och berggrundens stabilitet. De har i uppdrag att utreda ras- och skredrisker i flera områden i Sverige. SGI hjälper räddningstjänsten med att bedöma hur stor risken är för ras och skred och att undersöka hur stabilt ett område är efter ras och skred.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning, SGU, undersöker markens och berggrundens sammansättning i Sverige. Informationen används i arbetet med att minska riskerna kopplade till ras och skred i tättbebyggda områden.


I den statliga Delegationen ras, skred och erosion ingår Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, MSB, Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, SGU, SMHI och SGI.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI).