Om elsystemet

Här hittar du information om reservkraft, frånkoppling och effektreserv. Det är delar av ett system som ska säkra tillgången på elektricitet i Sverige.
Uppdaterades

Reservkraft

Reservkraftverken skapar elektricitet oberoende av det allmänna elnätet. De används för att parallellt producera egen el och kan användas i händelse av strömavbrott på det allmänna elnätet.

Många centrala samhällsfunktioner är försedda med reservkraft för att kunna fungera även vid längre strömavbrott. Till exempel Regeringskansliet, riksdagen, polisen, SOS Alarm och större sjukhus.

Teracom, som distribuerar radio- och tv-sändningarna, har reservkraft till sina sändare liksom vissa större nyhetsredaktioner, både inom etermedia, internet, och tryckta medier.

Energimyndigheten om reservkraft

Effektreserv

För att det ska gå att leverera el måste det råda balans mellan förbrukning och produktion. I de situationer där tillgängliga balanseringsresurser på elmarknaden inte räcker till har Svenska kraftnät möjlighet att aktivera effektreserven.

Svenska kraftnät om effektreserven

Varning vid effektbrist

Energimyndigheten ska informera det svenska samhället och EU om det finns risk för elbrist. 

Frånkoppling och styrel

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det risk för att det uppstår elbrist.
Det kan till exempel hända om det uppstår störningar i elproduktionen, eller i importen från andra länder, under kalla vintrar. Då går det nämligen åt stora mängder elektricitet för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Om elbrist uppstår finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan Svenska kraftnät beordra elbolagen att koppla bort användare, sä kallad manuel frånkoppling eller MFK. För att lindra effekten av MFK i samhället har Energimyndigheten utvecklat en planeringsprocess som kallas för Styrel.
Den gör det möjligt att prioritera el till samhällsviktiga elanvändare vid en bortkoppling.

Styrel-planeringen är en del av krisberedskapen för elförsörjningen. De elanvändare som prioriteras har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Styrel gör att du kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning.

Energimyndigheten om styrel

Illustration: TT

Informationen kommer från: Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige, Svenska Kraftnät, Risknet/FOI, Länsstyrelsen Stockholm, Crismart/Försvarshögskolan, EON, Vattenfall Eldistribution, Fortum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.