Samhällets beredskap för telestörningar

Myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvar för översynen av telemarknaden. Men teleoperatörerna har ansvar för sina telenät och tjänster.
Uppdaterades
SOS Alarm vidarebefordrar information till räddningstjänsten som beslutar om åtgärder vid telestörningar.

Post- och telestyrelsen arbetar med att förebygga problem i tele- och datanäten. Ett exempel är att finansiera funktioner för reservel och utbyggnad av alternativa förbindelser i bredbandsnäten.

Vid ett större teleavbrott är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Arbetar för driftsäkra telenät

Myndigheterna och teleföretagen arbetar för att telenäten ska bli så driftsäkra som möjligt. Omfattande avbrott förekommer sällan, men då och då förekommer kortare avbrott och störningar i teletrafiken uppstår då och då. 

Operatörernas skyldighet

Teleoperatörerna ansvarar för sina nät och tjänster. Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även vid kris. Detta innebär dock inte någon garanti för att det alltid går att ringa nödsamtal.

Teleoperatörerna har i allmänhet möjlighet att använda reservkraft för att ge strömförsörjning åt sin utrustning, men det gör den samtidigt sårbar för nya störningar. IT och telefoni blir allt mer sammankopplat och systemen blir mer komplexa och därmed också känsligare för störningar.

Vid misstanke om att en operatör inte följer kraven på driftsäkerhet kan PTS göra tillsyn. Myndigheten arbetar även förebyggande med åtgärder som ska se till att kommunikationen är säker och robust.

Måste underrätta SOS Alarm

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om inte nödsamtal kan kopplas fram genom deras nät.

SOS Alarm vidarebefordrar sedan informationen till räddningstjänsten som beslutar om åtgärder, till exempel att ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).