Samhällets ansvar vid terrorbrott

Det bedrivs ett omfattande arbete i Sverige för att förebygga och förhindra terrorattentat. Vid ett attentat skulle flera myndigheter arbeta gemensamt och parallellt för att hantera konsekvenserna av dådet.
Uppdaterades

Den som ansvarar för ett verksamhetsområde i samhället i normala fall ansvarar även i en krissituation. Till exempel ansvarar Polisen för säkerheten, avspärrningar och brottsutredningar. Räddningstjänsten släcker bränder och ser till att drabbade människor får hjälp, och Trafikverket och de olika trafikbolagen ser till att trafiken fungerar och tågen fortsätter att gå. Om ett terrorattentat sker i Sverige ansvarar Säkerhetspolisen för att utreda brottet och utredningen leds av en åklagare.

Nationell terrorbekämpning

Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i landet. De arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller mot svenska intressen. Det förebyggande arbetet sker genom underrättelsearbete, det vill säga genom att hämta in, bearbeta och analysera information. Terrorister ska inte kunna gömma sig i Sverige eller samla in pengar som är avsedda att användas för terrorism i landet. De ska inte heller kunna använda Sverige som bas för rekrytering.

Nationella insatsstyrkan

Nationella insatsstyrkan inom Polisen har som huvuduppgift att operativt bekämpa terrorism. De ska hantera situationer som är så allvarliga, riskfyllda eller ovanliga att de inte kan hanteras inom den vanliga polisverksamheten. Dit räknas förutom terroristangrepp även gisslansituationer och insatser vid grova rån.

Nationellt och internationellt samarbete

Det finns ett myndighetssamarbete i Sverige kring terrorism. I Samverkansrådet mot terrorism samarbetar 13 svenska myndigheter för att stärka landets förmåga att motverka terrorism. En stor del av samarbetet handlar om att utbyta information och bedömningar. Säkerhetspolisen samarbetar också med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen och Säkerhetspolisen.