Störningar på Svenska Kraftnäts webbplats

Uppdaterades

Svenska Kraftnäts webbplats är tillfälligt stängd på grund av tekniska problem. Därför har du automatiskt kommit till denna reservsida som ger dig vår kontaktinformation och om möjligt de senaste nyheterna.

Svenska Kraftnät driver och förvaltar stamnätet för el och övervakar landets elsystem. Vi kan inte besvara frågor om region- och lokalnäten. Vänligen kontakta ditt elnätsbolag för frågor som rör ditt nätabonnemang.

Elhandelsinformation finns på Nord Pool Spots webbplats www.nordpoolspot.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-475 80 00 (växel) Presstelefon: 08-475 80 10 (endast för journalister)

E-post

Officiella brev & handlingar för diarieföring: mailto:registrator@svk.se
Allmän information: mailto:registrator@svk.se
Till medarbetare: fornamn.efternamn@svk.se

Disruption on Svenska Kraftnät's website

Svenska Kraftnät's (Swedish National Grid) website has temporarily shut down due to technical problems. Therefore, you are automatically directed to this reserve site that will give you our contact information and the latest news, if possible.

Svenska Kraftnät operates and manages the national grid and monitors Sweden's electricity supply system. We can not answer questions about the regional or local networks. Please contact your local network company for matters related to your electricity subscription.

Electricity trading information is available on Nord Pool Spot website www.nordpoolspot.com.

Contact us

Phone: + 46 8 475 80 00 Press contact: +46 8 475 80 10 (only for journalists)

E-mail

Public documents: mailto:registrator@svk.se
General information: mailto:registrator@svk.se
To co-workers: forname.surname@svk.se