Dammhaverier

Här hittar du myndigheternas svar på vanliga frågor om dammhaverier.

Varning och information

Konsekvenser

 • Dammhaveri orsakar översvämning nedströms dammen. Hur omfattande översvämningen blir beror på vilken damm som har havererat, hur mycket vatten som fanns i magasinet och hur den omgivande topografin ser ut. Översvämningen kan pågå under en lång tid. Vid omfattande översvämning kan människors liv och hälsa, egendom och miljö påverkas. Vägar och broar kan bli ofarbara och elförsörjningen kan slås ut för en längre tid. Avsaknad av fungerande elförsörjning kan i sin tur orsaka störningar i telefonin, internet, dricksvattenförsörjningen och värmeförsörjningen. Utrymning av drabbade områden kan bli nödvändigt.

  Källa: Länsstyrelserna | 20 feb 2017 14:20
 • Ja. Undvik att vistas i eller nära översvämningsområdet. Vattnet kan vara strömt och det finns risk för att marken försvagas vilket kan leda till ras och skred. Vägar och broar kan bli ofarbara.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:02

Utrymning

 • Bor du i riskområdet kan du behöva utrymma. Lyssna på lokal P4-kanal och följ instruktionerna. Vissa kommuner kommer att uppmana människor att utrymma även om de inte bor inom det området som kommer att översvämmas, på grund av stora störningar i samhällsviktiga funktioner. Om du tidigare fått information från kommunen om vad ett dammhaveri kan innebära, ta del av informationen igen så att du vet hur du ska agera.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 08:59
 • Du ska utrymma utifrån kommunens anvisningar och använda de rekommenderade vägarna till anvisad mottagningsplats. Många kommuner har en förberedd utrymningsplan. Mottagningsplatsen ordnar med övernattning, mat och förnödenheter till dess att det är säkert att återvända. Har du släkt, vänner eller fritidshus som inte berörs av dammhaveriet kan du självklart utrymma dit. Glöm i så fall inte att höra av dig till närmaste polisstation för att registrera dig, så att din hemkommun vet att du har satt dig i säkerhet. Om du befinner dig i ett område långt från säker utrymningsväg, ta dig till högre terräng och invänta hjälp.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:00
 • Var och en svarar för sin egen transport och bistår om möjligt grannar och hjälpbehövande. Följ kommunens information om utrymning så att du väljer säkra vägar ut ur det drabbade området. Ta dig till en anvisad mottagningsplats eller annan säker plats. Du som inte kan utrymma på egen hand får hjälp att utrymma. Kontakta kommunen för anvisningar. Lyssna på lokal P4-kanal för löpande information.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:03
 • Ja. Saknar du bil eller av någon anledning har svårt att utrymma på egen hand kan du få hjälp av kommunen att utrymma. Lyssna på Sveriges Radio P4 för aktuellt trafikläge och anvisningar för utrymning.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:04
 • Du ska registrera dig på mottagningsplatsen dit du har utrymt. Om du väljer att utrymma till släkt och vänner på en ort som inte ingår i kommunens utrymningsplan så vänder du dig till polisen på orten för registrering.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:05
 • Ta med dig liggunderlag, sovsäck, toalettartiklar, eventuell medicin, pengar, mobiltelefon, värdehandlingar och legitimation. Har du möjlighet, ta även med mat och vatten för ett par dygn. Om du har en batteridriven radio, ta gärna med den för att lättare kunna följa myndigheternas information.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:04
 • Boende på äldreboenden och gruppbostäder samt personer med hemtjänst och andra med vårdbehov får hjälp av kommunen att utrymma. Patienter på sjukhus kommer att utrymma med hjälp av landstingets personal.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:05
 • Hämta dina barn på förskola och skola om du har möjlighet. Vid akut läge ansvarar skola och förskola för utrymning.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:05
 • Du kan troligtvis återvända hem efter att vattnet har sjunkit undan, men tänk på att infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner kan vara påverkat under en längre tid. Vägnätet kan vara skadat och det kan vara störningar i exempelvis elförsörjning, telekommunikationer, dricksvattenförsörjning och Internet. Det kan dröja innan samhället fungerar som vanligt.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:19

Roller och ansvar

 • Dammägare har enligt miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor ett mycket långt gående ansvar. Detta innebär inom dammsäkerhetsområdet att den som är underhållsskyldig för en dammbyggnad, i regel dammägaren, själv ska utarbeta och följa rutiner för egenkontroll. Vidare ska dammägaren undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt, och såvitt det inte kan anses orimligt vidta de åtgärder som behövs samt använda bästa möjliga teknik för att undvika skador. Skulle ändå ett dammhaveri inträffa, är dammägaren strikt ansvarig för konsekvenserna av haveriet. Ägaren eller verksamhetsutövaren vid dammar som utgör farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor ska också i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:01
 • Kommunens främsta prioritet vid ett dammhaveri är att rädda liv samt skydda egendom och miljö. Räddningstjänsten har en funktion tillgänglig dygnet runt som bevakar olyckor och samhällsstörningar i regionen. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar och samordnar insatser mellan privata och offentliga aktörer samt frivilligresurser som verkar inom kommunen. Vid ett dammhaveri sker samordning för att livräddande insatser, larmning och varning, utrymning av drabbade områden och mottagning av evakuerade ska ske på ett effektivt och bra sätt. Samverkan sker även med Länsstyrelsen, som har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:01
 • Vid ett dammhaveri blir många aktörer, både offentliga och privata samt trossamfund och frivilliggrupper, involverade i hanteringen av händelsen. Länsstyrelsen ska leda samverkan mellan de aktörer som verkar inom länet. Det innebär att de tar fram en regional lägesbild, analyserar och sammanställer länets resursbehov, samordnar information till allmänhet och media samt håller kontakt med centrala myndigheter, andra län och regeringen. I samråd med drabbade aktörer prioriteras och fördelas de resurser som behövs för att hantera konsekvenserna av ett dammhaveri. Länsstyrelsen ska även stödja drabbade kommuner och har möjlighet att överta ansvaret för räddningstjänsten om situationen kräver det.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:02
 • Det geografiska områdesansvaret innebär att länsstyrelsen har en sammanhållande funktion när det gäller krisberedskapen i länet före, under och efter en kris. Ansvaret innebär att Länsstyrelsen ska

  • ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid en kris
  • skapa nödvändig samordning och arbeta för samverkan mellan länsstyrelsen och berörda aktörer, inom och utanför länet
  • upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser
  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:22
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en stödjande och samordnande roll vid kriser. Det innebär att MSB samordnar insatser, åtgärder och information mellan myndigheter som berörs av händelsen på central nivå. MSB har även nationella förstärkningsresurser som kan delges drabbade län.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 16 feb 2017 09:02
 • Svenska kraftnät ska främja dammsäkerheten i landet. Det görs genom att vägleda länsstyrelser och dammägare i dammsäkerhetsfrågor, stödja utvecklingen av beredskap för dammhaverier och främja forskning och utveckling inom området. Varje år rapporterar Svenska kraftnät till regeringen om hur säkerheten utvecklas.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:23
 • Två lagstiftningar är grundläggande för dammsäkerheten, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor. Alla dammar omfattas av miljöbalkens bestämmelser. De dammar som beslutats vara farlig verksamhet omfattas dessutom av vissa bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor. Miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor verkar parallellt och det är därför viktigt att hitta en praktisk tillämpning och samordning mellan kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 16 feb 2017 09:01

Övrigt

 • Ett dammhaveri är ett brott i en damm där vatten eller en blandning av vatten och annat material strömmar ut okontrollerat. Dammhaverier kan inträffa både vid höga flöden och vid normala flöden i ett vattendrag.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:21
 • Allvarliga översvämningar kan orsaka dammhaveri. Även konstruktionsfel eller mänskliga handlingar kan leda till att dammhaveri sker.

  De två vanligaste orsakerna till dammhaveri kan vara att ägaren till dammen inte har kunnat hantera ett högt vattenflöde eller att det uppstått ett läckage i eller under dammen. Det kan bero på brister i underhåll och övervakning, otillräcklig bemanning eller luckor som inte öppnas som de ska. Skadegörelse och sabotage kan också innebära risker.

  Samordnad beredskapsplanering genomförs i de stora reglerade vattendragen som förberedelse för att hantera allvarliga översvämningar och dammhaverier.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:22
 • En damm är en barriär över ett vattendrag eller en terrängsänka. Syftet är att lagra, utestänga, kontrollera och/eller avleda vatten eller blandningar av vatten och annat material.

  Det finns olika typer av dammar, exempelvis kraftverksdamm, regleringsdamm, intagsdamm, gruvdamm, industridamm, spärrdamm, spegeldamm, fångdamm, invallningsdamm, kanaldamm, kvarndamm, vattenförsörjningsdamm, flottningsdamm.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:21
 • Kommunen kan komma att ha behov av frivilligresurser under en utrymningssituation. I samband med återuppbyggnad och återställande efter att faran är över kan det finnas ett stort behov av hjälp- och stödinsatser. Kontakta din kommun för att få information om vart du kan vända dig om du vill hjälpa till.

  Källa: Länsstyrelserna | 16 feb 2017 09:20
 • Förändringar i höga flöden är den dominerande påverkansfaktorn när det gäller klimatförändringar och dammsäkerhet. Om tillrinningen i en viss flödessituation överstiger dammanläggningens tillgängliga tappningskapacitet stiger vattennivån i magasinet. Om magasinet stiger över dämningsgränsen, och når en nivå som dammen inte är dimensionerad för, kan det leda till dammhaveri. Klimatanpassningsåtgärder för kraftverksdammar innefattar ombyggnadsåtgärder såväl som drift- och vattenhushållningsåtgärder.

  Andra klimatfaktorer som vind, skyfall, temperaturförändringar, tjäle och is påverkar dammsäkerheten i varierande grad men inte tillnärmelsevis i lika stor omfattning som extrema flöden. I samband med höga flöden kan dock isproblematik, vindgenererade vågor och vindsnedställning av magasinet förvärra en redan svår situation. Dammanläggningar behöver alltså dimensioneras för att tåla olika kombinationer av möjliga påverkansfaktorer på ett säkert sätt. Förutom direkta effekter på dammanläggningar behöver även förutsättningarna för att kunna övervaka, fjärrstyra och att kunna ta sig till anläggningen under svåra väderförhållanden beaktas. Här kan exempelvis skyfall eller stormfällen medföra försvårande omständigheter.

  Källa: Svenska Kraftnät | 14 mar 2017 17:45
 • I Sverige finns cirka 10 000 dammar av olika storlek och ålder. Cirka 2 000 av dessa är vattenkraftsdammar och cirka 15 är gruvdammar. Drygt 500 dammar är särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt. För dessa skulle översvämningar efter ett dammhaveri kunna orsaka betydande skador, exempelvis på människors liv och hälsa eller på samhällsviktig verksamhet.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:19
 • Dammsäkerhet kan definieras som dammens egenskaper och de åtgärder som vidtas vid drift och underhåll av dammen för att hindra ett haveri och för att begränsa skador vid ett sådant. Följande tre faktorer är viktiga för en god dammsäkerhet; säker dammkonstruktion, säker skötsel (drift och tillståndskontroll) och beredskap för dammhaverier och allvarliga problem.

  Källa: Svenska Kraftnät | 16 feb 2017 09:20