Ordlista F-J

Uppdaterades

Farligt gods
Ämnen och produkter
som har sådana farliga egenskaper
att de kan skada människor, djur, miljö och egendom.

Fjällräddningstjänst
Polisen ansvarar för fjällräddningen.
Men ofta är det frivilliga personer
som är mycket vana vid fjällen som hjälper till.

Frivilliga
Personer som själva vill
arbeta när det har hänt olyckor
eller är krissituationer.

Frivilliga försvarsorganisationer
Organisationer som utbildar medborgare
som arbetar frivilligt
för att hjälpa till med samhällets beredskap
att hantera kriser.

Genomsökning
När man letar efter personer eller föremål.

Hemvärnet
Hemvärnet är en del av Försvarsmakten.
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna
är ett frivilligt förband
som finns över hela landet.

Hemvärnet skyddar, bevakar,
och stödjer samhället
vid stora olyckor och allvarliga händelser
som till exempel skogsbränder,
översvämningar och eftersökningar.

Hämtplats
Plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient.

Insatsområde
Det skadeområde som en polisinsatschef ansvarar för.

Insatstid
Tiden från att en insatsstyrka får ett larm
tills räddningsarbetet kan börja.

Taggar för denna sida: