Publicerades

Socialstyrelsen: Ny information om riskgrupper för covid-19

I en ny rapport identifierar Socialstyrelsen grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Rapporten är vare sig en riktlinje eller en rekommendation.

Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med:

  • Hög ålder, 70 år och däröver.  
  • Fetma med ett BMI över 40.
  • Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.
  • Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning). 
  • Personer med minst två av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Personer med andra allvarliga sjukdomar som immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

 Kombinationen av flera riskfaktorer ökar risken ytterligare. 

Listan bygger på kunskap från perioden sedan coronaviruset bröt ut i januari till idag. Kunskapen om riskfaktorer är ännu knapphändig och bedömningen kan komma att behöva omprövas och utvecklas skriver myndigheten.

Källa: Socialstyrelsen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: