Publicerades

Ändrade förhållningsregler kring covid-19

Folkhälsomyndigheten förändrar nu förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Detta för att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är hög. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också rekommendationerna för prioritering av testning.

Smittspridningen av covid-19 är mycket hög och fortsätter att öka. Belastningen på hälso- och sjukvården är fortsatt hög. Smittspridningen leder också till risk för personalbrist inom samhällsviktig verksamhet. Detta på grund av att många är sjuka, är hemma för vård av barn eller på grund av förhållningsregler för boende i samma hushåll. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu följande regeländringar:

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper undantas från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i samma hushåll är sjuk:
• De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
• Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
• Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

De som bor i samma hushåll som någon som är sjuk i covid-19 och är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån så långt som möjligt.

Rekommendationerna om undantag från förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter genomförs nu av regionerna. Det kan ta olika lång tid i olika regioner. Det är alltid den information som finns från respektive region som gäller.

Prioritering av PCR-testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet åt testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Personer som inte har möjlighet att testa sig bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som själv har tagit ett antigentest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: