Publicerades

Ökad risk för ras och skred efter kraftiga regnfall

När vattnet sjunker undan efter de kraftiga regnfallen kan jorden sättas i rörelse. Då ökar risken för ras och skred.

Några varningstecken för ras och skred:

  • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag,
  • plötsliga sprickor och sättningar i marken,
  • brott på ledningar och kablar i marken
  • träd och stolpar som börjar luta.

Ser du några av dessa tecken, kontakta kommunens räddningstjänst.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om ras och skred hos Statens geotekniska institut

Tema: Ras och skred (Krisinformation.se)

Källor: MSB, Statens geotekniska institut, SGI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: