Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 50

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget för flyktingsituationen under vecka 50.

MSB skriver att läget inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola har försämrats sedan rapporteringen förra veckan. Andra delar av samhället är i nuläget inte lika belastade.

Barnombudsmannen kritisk

Barnombudsmannen, BO, har intervjuat 450 ensamkommande barn och svaren visar bland annat att vissa barn inte fått hälso- och sjukvård. Det finns också stora brister i informationen till barnen om deras rättigheter.

Flera län uppger att det är svårt att rekrytera gode män till ensamkommande barn, samtidigt som vissa kommuner inte hinner utbilda nya gode män.

Fler kommuner kommer att avlasta Malmö kommun med att ta emot ensamkommande barn. Men ansvaret behöver fördelas på ännu fler kommuner.

Brist på utbildad personal

Kommunerna har svårt att rekrytera personal, framför allt socionomer och auktoriserade tolkar.  Även skolorna är i stort behov av lärare och annan utbildad personal. Dessutom får den befintliga personalen arbeta för mycket och det har lett till sjukskrivningar och att människor säger upp sig.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk -  Krisinformation 

Källa: Myndighet för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: