Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 51

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget för flyktingsituationen under vecka 51.

MSB skriver att antalet personer som söker asyl i Sverige minskar men att läget är fortsatt ansträngt inom vissa områden, exempelvis när det gäller boendesituationen. Kortsiktigt är så kallade evakueringsboenden en viktig fråga att lösa innan storhelgerna.

Även primärvården är högt belastad, framför allt på mindre orter med många asylboenden, men belastningen varierar över landet. Landstingen rapporterar att det råder brist på tolkar.

Länsstyrelsen i Uppsala har tillsammans med polisen tagit fram ett stöd för hotbildsbedömningar för boenden. Det innehåller ett antal råd som kan användas när risken för hot och angrepp mot asylboenden ska bedömas och reduceras. Samtidigt har Kustbevakningen på begäran av polisen ökat sin närvaro till sjöss i södra Sverige med både fartyg och flygplan.

Läs hela bilden hos Borttagen länk - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: