Publicerades

Utvärdering av MSB:s insatser vid ebolautbrottet i Västafrika

Under 2014 drabbades Västafrika av ett omfattande utbrott av ebola. I oktober förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att genomföra insatser i området. Nu har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en utvärdering av insatsen på uppdrag av MSB.

Utvärderingen lyfter fram resultat från insatserna, identifierar viktiga lärdomar och kommer med ett antal rekommendationer.

MSB:s insatser i Västafrika har haft huvudfokus på att stödja Liberia, men även i Sierra Leone genomfördes insatser som varit direkt kopplade till ebola. MSB:s har även haft fortsatta insatser i Liberia som bland annat syftar till att stärka kapaciteten hos sjukvårdsinrättningar. MSB samarbetade även med flera svenska myndigheter och organisationer i arbetet med insatsen.

FOI: utvärdering konstaterar att trots utmaningar och en kraftigt förändrad behovsbild uppnådde MSB viktiga resultat inom ramen för verksamheten. Utvärderingen lyfter fram att MSB:s närvaro i Liberia bidrog till en ökad beredskap att hantera eventuella svängningar i ebolaepidemin

Källa: FOI
Uppdaterades